z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

Lưu ý: Bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản điều chỉnh và sẽ được áp dụng khi có bất kỳ sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và các phiên bản khác.

Thỏa thuận khách hàng này, cùng với bất kỳ (các) Danh mục và các tài liệu kèm theo, theo thời gian sửa đổi, (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) quy định các điều khoản của hợp đồng giữa bạn, Khách hàng và chúng tôi – Công ty. Bằng cách ký kết thỏa thuận này, bạn sẽ được đảm bảo rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này.

MỤC LỤC

1. Định nghĩa và Giải thích

2. Giới thiệu

3. Tổng quát

4. Quy chế

5. Chi phí, khoản thanh toán và phí

6. Quyền Hủy Bỏ

7. Không tư vấn

8. Tài khoản khách hàng và tiền gửi ban đầu

9. Chính sách và Thủ tục Thương mại

10. Điều khoản giao dịch điện tử

11. Kỳ hạn “Không Giao dịch” – Điều khoản chung “One Touch”

12. Thoả thuận dàn xếp

13. Quỹ Khách Hàng

14. Đại diện, Bảo đảm và Giao ước

15. Sự kiện Mặc định

16. Lưới

17. Quyền Mặc định

18. Chấm dứt mà không có Giá trị Mặc định

19. Loại trừ, Hạn chế và Bồi thường

20. Các khoản khác

21. Luật pháp và thẩm quyền

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Trong Hợp đồng này:

“Tài khoản” có nghĩa là tài khoản giao dịch mà bạn giữ với chúng tôi và chỉ định với một số tài khoản duy nhất.

“Thỏa thuận” có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện đối với các Dịch vụ do Công ty cung cấp.

“Liên kết” có nghĩa là một cam kết trong cùng một nhóm với chúng tôi, đại diện mà chúng tôi hoặc một cam kết trong cùng một nhóm với chúng tôi chỉ định hoặc bất kỳ người nào khác mà chúng tôi có mối quan hệ hợp lý có thể làm tăng cộng đồng quan tâm giữa chúng tôi và họ.

“Đơn vị tiền tệ cơ bản” có nghĩa là Đô la Mỹ.

“Số dư” nghĩa là số tiền được giữ thay mặt Khách hàng trên Tài khoản của khách hàng trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

“Chi tiết Tài khoản Ngân hàng” có nghĩa là các chi tiết của tài khoản ngân hàng của bạn, trong đó ACE HOLDINGS LIMITED sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận bị thu hồi và / hoặc bất kỳ khoản tiền nào từ yêu cầu rút tiền và / hoặc bất kỳ khoản tiền nào còn lại trong tài khoản giao dịch và / Cần được trả lại cho bạn.

“Ngày làm việc” có nghĩa là ngày không phải là Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật hoặc một ngày lễ công ở St. Vincent và khi nào các ngân hàng mở cửa kinh doanh tại St. Vincent.

“Vị trí Đóng” nghĩa là giao dịch mua (bán) được mua bán trái ngược với hợp đồng.

“Hợp đồng cho sự khác biệt” hoặc “CFD” có nghĩa là công cụ tài chính giữa một nhà đầu tư ACE HOLDINGS LIMITED. Khi kết thúc hợp đồng, các bên trao đổi sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng của một công cụ tài chính cụ thể, bao gồm cổ phiếu hoặc hàng hóa. “Nhà cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Tín dụng” có nghĩa là bất kỳ người nào ký hợp đồng bảo đảm, thỏa thuận, thỏa thuận, ký quỹ hoặc thỏa thuận an ninh theo yêu cầu của chúng tôi đối với các nghĩa vụ của bạn theo Hợp đồng này.

“FSA” là chữ viết tắt cho “St Vincent & The Grenadines Financial Services Authority”.

“Dịch vụ điện tử” là dịch vụ do chúng tôi cung cấp, ví dụ như dịch vụ giao dịch trực tuyến cung cấp cho khách hàng quyền truy cập thông tin và các cơ sở kinh doanh thông qua dịch vụ internet, dịch vụ WAP và / hoặc hệ thống định tuyến điện tử.

“Sự kiện Mặc định” nghĩa là bất kỳ sự kiện nào vi phạm quy định tại Khoản 15.1 đến khoản 15.9 của Điều 14.1 (Các Sự kiện Mặc định).

“Thực hiện” là việc hoàn thành các lệnh của khách hàng trên nền tảng giao dịch của Công ty, trong đó Công ty hoạt động như Địa điểm thực hiện giao dịch của khách hàng.

“FFI” là chữ viết tắt của Tổ chức Tài chính Nước ngoài.

“Công cụ tài chính” là bất kỳ công cụ tài chính nào do ACE HOLDINGS LIMITED cung cấp và được định nghĩa như vậy theo Luật hoặc Quy định hiện hành. Theo giấy phép của ACE HOLDINGS LIMITED là:

i. Chứng khoán chuyển nhượng

ii. Công cụ thị trường tiền tệ

iii. Các đơn vị trong các cơ sở đầu tư tập thể

iv. Các hợp đồng kỳ hạn và các hợp đồng phái sinh khác có liên quan đến chứng khoán, tiền tệ, lãi suất hoặc năng suất, hoặc các công cụ phái sinh khác, chỉ số tài chính hoặc các biện pháp tài chính có thể được giải quyết bằng cơ thể hoặc tiền mặt.

v. Các lựa chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi lãi suất, hợp đồng kỳ hạn và các hợp đồng phái sinh khác có liên quan đến hàng hoá phải được thanh toán bằng tiền mặt hoặc có thể được thanh toán bằng tiền mặt theo lựa chọn của một trong các bên (trừ trường hợp không trả được nợ biến cố).

vi. Tùy chọn, hợp đồng tương lai, hoán đổi, và bất kỳ hợp đồng phái sinh nào khác có liên quan đến các mặt hàng có thể được định giá về thể chất với điều kiện là chúng được giao dịch trên thị trường được điều chỉnh và / hoặc một MTF.

vii. Tùy chọn, hợp đồng tương lai, hoán đổi, chuyển tiếp và bất kỳ hợp đồng phái sinh khác có liên quan đến hàng hoá có thể được giải quyết về mặt vật lý nếu không được đề cập đến ở điểm (vi) ở trên và không nhằm vào mục đích thương mại có đặc điểm của các công cụ tài chính phái sinh khác, Cho dù chúng được thanh toán và thanh toán thông qua các trung gian thanh toán được công nhận hay phải thực hiện các cuộc gọi ký quỹ định kỳ.

viii.Các công cụ chuyển đổi rủi ro tín dụng.

ix. Hợp đồng tài chính cho sự khác biệt.

x. Tùy chọn, hợp đồng tương lai, hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn và bất kỳ hợp đồng phái sinh nào khác liên quan đến các biến đổi khí hậu, giá cước vận chuyển, trợ cấp khí thải hoặc tỷ lệ lạm phát hoặc các số liệu thống kê kinh tế chính thức khác phải được giải quyết bằng tiền mặt hoặc có thể thanh toán bằng tiền mặt theo lựa chọn của một trong Các bên liên quan (trừ trường hợp không trả được nợ hoặc một sự kiện chấm dứt hợp đồng khác), cũng như các hợp đồng phái sinh khác có liên quan đến tài sản, quyền, nghĩa vụ, chỉ số và các biện pháp không được đề cập trong Phần này, có đặc điểm của các công cụ tài chính phái sinh khác,liên quan đến việc liệu chúng được giao dịch trên thị trường được điều chỉnh hay MTF, sẽ được thanh toán và thanh toán thông qua các trung gian thanh toán được công nhận hoặc phải thực hiện các cuộc gọi ký quỹ thường xuyên.

“Hợp đồng ngoại hối” là hợp đồng giữa ACE HOLDINGS LIMITED và Khách hàng của mình để đổi hai loại tiền tệ theo tỷ giá đã thoả thuận.

“Đơn đặt hàng” có nghĩa là yêu cầu / chỉ dẫn được đưa ra bởi Khách hàng cho Công ty trong Tài khoản của Khách hàng.

“OTC” có nghĩa là ‘over the counter’ và đề cập đến các giao dịch được tiến hành khác với trao đổi.

“ Bàn giao dịch hạn chế ACE HOLDINGS LIMITED” có nghĩa là bàn giao dịch do chúng tôi điều hành tại trụ sở của chúng tôi Trụ sở chính của ACE HOLDINGS LIMITED First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

“ ACE HOLDINGS LIMITED Hệ thống Thương mại Trực tuyến hạn chế” có nghĩa là hệ thống kinh doanh dựa trên internet có sẵn tại trang web của chúng tôi cho phép bạn cung cấp cho chúng tôi với hướng dẫn.

“Các nghĩa vụ có bảo đảm” nghĩa là nghĩa vụ ròng mà bạn phải trả cho chúng tôi sau khi áp dụng khoản tạm ngừng theo khoản 13 (Quỹ khách hàng) trong khoản có quyền (Đặt mặc định).

“Dịch vụ” nghĩa là các dịch vụ đầu tư sẽ được cung cấp bởi Công ty cho khách hàng và được điều chỉnh bởi Thỏa thuận này vì chúng được mô tả trong tài liệu này.

“Hệ thống” có nghĩa là tất cả các phần cứng máy tính và phần mềm, thiết bị, cơ sở mạng và các nguồn lực khác và các tiện nghi cần thiết để bạn có thể sử dụng Dịch vụ Điện tử.

“Giao dịch” có nghĩa là bất kỳ loại hình giao dịch nào phải tuân theo Hiệp định này và bao gồm một hợp đồng CFD, giao ngay hay chuyển tiếp dưới bất kỳ hình thức nào, tương lai, quyền chọn hoặc hợp đồng phái sinh khác có liên quan đến bất kỳ hàng hoá, công cụ tài chính , Chỉ mục hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng và bất kỳ giao dịch hoặc công cụ tài chính nào khác mà chúng tôi được ủy quyền theo thời gian mà cả hai chúng tôi đồng ý sẽ là một Giao dịch.

2. GIỚI THIỆU

Phạm vi của Thỏa thuận này

Thỏa thuận này đưa ra cơ sở để chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn. Thỏa thuận này chi phối mỗi Giao dịch đã ký kết hoặc chưa thanh toán giữa chúng tôi trong hoặc sau khi thực hiện Thỏa thuận này.

Bắt đầu

Thỏa thuận này thay thế bất kỳ thoả thuận nào trước đó giữa bạn và chúng tôi về cùng một chủ đề và có hiệu lực khi bạn cho biết chấp nhận của bạn thông qua trang web của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho tất cả các Giao dịch dự tính theo Hợp đồng này.

Mối quan hệ giữa Khách hàng và ACE HOLDINGS LIMITED sẽ được điều chỉnh bởi Thỏa thuận này. Trong trường hợp bạn – Khách hàng, muốn có một Thỏa thuận đã ký, Khách hàng phải in và gửi 2 (hai) bản cho ACE HOLDINGS LIMITED, trong đó ACE HOLDINGS LIMITED sẽ ký và đóng các Thỏa thuận và gửi bản sao cho Khách hàng.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Thỏa thuận này bất cứ lúc nào và thông báo cho bạn về bất kỳ sự thay đổi như vậy qua email hoặc qua trang web ACE HOLDINGS LIMITED. Bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận sẽ không áp dụng cho các giao dịch được thực hiện trước ngày mà các thay đổi có hiệu lực trừ khi có sự đồng ý cụ thể khác. Trong trường hợp bạn không đồng ý với những thay đổi, bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận theo Khoản 18 ở đây.

3. CHUNG

Thông tin về chúng tôi

ACE HOLDINGS LIMITED (“licensed” được uỷ quyền và được điều chỉnh bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính St. Vincent được cấp phép bởi St Vincent & The Grenadines Financial Services Authority (“FSA”) với Giấy phép số 450 LLC 2020 Văn phòng đăng ký của chúng tôi là First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Quy định tại Khoản 20 (Các khoản thanh toán khác) dưới tiêu đề “Thông báo” ACE HOLDINGS LIMITED là nhà môi giới cho CFD và Spot FX Contracts ACE HOLDINGS LIMITED hoạt động các trang web, nền tảng giao dịch và tên thương hiệu như được chỉ ra trong trang web ACE HOLDINGS LIMITED hoạt động thông qua các trang web này cho phép kinh doanh trực tuyến.

Ngôn ngữ

Thỏa thuận này được cung cấp cho bạn bằng tiếng Anh và chúng tôi sẽ tiếp tục giao tiếp với bạn bằng tiếng Anh trong suốt thời gian của Thỏa thuận này. Tuy nhiên, nếu có thể, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Liên lạc với chúng tôi

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng văn bản (bao gồm cả fax), qua email hoặc các phương tiện điện tử khác, hoặc bằng miệng (kể cả qua điện thoại). Chi tiết liên lạc của chúng tôi được nêu trong khoản 19 (Các khoản phụ) dưới tiêu đề “Thông báo”. Ngôn ngữ giao tiếp phải là tiếng Anh, và bạn sẽ nhận được tài liệu và thông tin khác từ chúng tôi bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khi thích hợp và để thuận tiện cho bạn, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với bạn bằng các ngôn ngữ khác. Trang web của chúng tôi có thêm thông tin chi tiết về chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi và các thông tin khác có liên quan đến Thỏa thuận này. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này với trang web của chúng tôi, Thỏa thuận này sẽ được áp dụng.

ACE HOLDINGS LIMITED giám sát truyền thông của bạn để đánh giá chất lượng dịch vụ mà bạn nhận được, sự tuân thủ của bạn đối với Thỏa thuận này, tính bảo mật của trang web hoặc vì các lý do khác. Bạn đồng ý rằng các hoạt động giám sát như vậy sẽ không cho phép bạn có bất kỳ hành động hoặc quyền nào khác liên quan đến cách mà ACE HOLDINGS LIMITED giám sát các thông tin của bạn.

Tuổi hợp pháp

Các dịch vụ và sản phẩm của Công ty chỉ được cung cấp cho những cá nhân có độ tuổi từ 18 trở lên (và ít nhất là độ tuổi pháp lý theo thẩm quyền của bạn). Bạn đại diện và đảm bảo rằng nếu bạn là một cá nhân, bạn đã có từ 18 tuổi trở lên và có độ tuổi pháp định trong thẩm quyền của bạn để tạo thành một hợp đồng ràng buộc và tất cả các thông tin đăng ký bạn gửi là chính xác và trung thực. Công ty có quyền yêu cầu bạn chứng minh tuổi của bạn và tài khoản của bạn có thể bị tạm ngưng cho đến khi có đủ bằng chứng về độ tuổi. Công ty có thể, theo ý riêng của mình, từ chối cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chuẩn đủ điều kiện vào bất kỳ lúc nào.

Khả Năng

Chúng tôi đóng vai trò là một chủ, chứ không phải là đại lý thay cho bạn và bạn ký kết Hợp đồng này với tư cách là chủ chứ không phải là đại lý (hay người ủy thác) nhân danh người khác. Chúng tôi sẽ coi bạn là khách hàng bán lẻ vì mục đích của Quy tắc FSA và các Quy định áp dụng. Bạn có quyền yêu cầu phân loại khách hàng khác. Tuy nhiên, nếu bạn yêu cầu phân loại như vậy và chúng tôi đồng ý phân loại như vậy, bảo vệ theo quy tắc FSA nhất định và các Quy định áp dụng khác có thể bị giảm. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

1. Yêu cầu để chúng tôi hành động phù hợp với lợi ích tốt nhất của bạn;

2. Nghĩa vụ cung cấp thông tin thích hợp cho bạn trước khi cung cấp dịch vụ;

3. Sự hạn chế trong việc thanh toán hoặc nhận của chúng tôi bất kỳ sự khuyến khích nào;

4. Nghĩa vụ của chúng tôi để đạt được sự thực hiện tốt nhất đối với đơn hàng của bạn;

5. Yêu cầu để thực hiện các thủ tục và sắp xếp cung cấp cho việc thực hiện nhanh chóng, công bằng và nhanh chóng các đơn hàng của bạn; Và

7. Yêu cầu bạn nhận được từ chúng tôi các báo cáo đầy đủ về các dịch vụ cung cấp cho bạn.

Bị Cấm / Không được phép

Công ty có quyền và có quyền vào bất kỳ lúc nào, và theo ý riêng của mình, để hạn chế cung cấp dịch vụ của mình cho các khu vực nhất định và xem chúng là những quốc gia bị cấm liên quan đến các khách hàng tiềm năng. Hiện tại Công ty không chấp nhận khách hàng mới và / hoặc việc mở tài khoản mới từ các khu vực pháp lý sau:

Bỉ, Liên minh châu u, Canada, Hoa Kỳ và Israel.

Danh sách các quốc gia bị cấm, có thể thay đổi vào bất kỳ lúc nào Công ty cho rằng tùy theo quyết định của mình mà không cần thông báo trước.

Khách hàng bằng văn bản này xác nhận rằng bằng cách đồng ý với Thỏa thuận này, anh ta không phải là người cư trú tại một trong các quốc gia được đề cập trong danh sách và các giao ước nói trên để thông báo cho Công ty về tình hình của anh ta trong bất kỳ hình thức nào. Công ty có quyền yêu cầu bất kỳ thông tin bổ sung nào xét thấy cần thiết để xác minh sự tuân thủ điều khoản này.

Giải thích chung

Một tham chiếu trong Thỏa thuận này có “khoản” hoặc “Lịch trình” sẽ được hiểu là một tham chiếu, tương ứng, một khoản hoặc Lịch biểu của Thỏa thuận này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác. Các tài liệu tham khảo trong Hợp đồng này với bất kỳ đạo luật hay công cụ pháp định nào hoặc Quy định áp dụng bao gồm bất kỳ sửa đổi, sửa đổi, gia hạn hay tái áp dụng. Một tài liệu tham khảo trong Thỏa thuận này đối với “tài liệu” sẽ được hiểu là bao gồm bất kỳ tài liệu điện tử nào. Nam tính bao gồm nữ tính và người dị tính và số ít bao gồm số nhiều và ngược lại theo ngữ cảnh thừa nhận hoặc yêu cầu. Các từ và cụm từ được định nghĩa trong Quy tắc của FSA và các Quy định áp dụng có cùng ý nghĩa trong Thỏa thuận này trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này.

Thời gian biểu

Các điều khoản trong thời gian biểu kèm theo (được sửa đổi theo từng thời điểm) sẽ được áp dụng. Đôi khi chúng tôi có thể gửi cho bạn thêm thời gian biểu cho các giao dịch. Trong trường hợp mâu thuẫn giữa các điều khoản của bất kỳ thời gian biểu và Thỏa thuận này, các điều khoản của thời gian biểu sẽ được áp dụng. Việc một khoản được liệt kê cụ thể trong một Lịch trình đối với một Giao dịch sẽ không ngăn cản một khoản tương tự được thể hiện hoặc hàm ý liên quan đến bất kỳ Giao dịch khác. Bạn thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Lịch trình của Thỏa thuận này.

Tiêu đề

Các tiêu đề chỉ nhằm mục đích tham khảo và không phải là một phần của Hợp đồng này

4. QUY ĐỊNH

Theo các quy định áp dụng

Thỏa thuận này và tất cả các Giao dịch tuân theo các Quy định có thể áp dụng để:

1. Không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ loại trừ hoặc hạn chế bất kỳ nghĩa vụ nào mà chúng tôi có đối với bạn theo Các Quy định Có thể áp dụng;

2. Chúng tôi có thể mất hoặc bỏ qua để thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là cần thiết để đảm bảo tuân thủ các Quy định áp dụng;

3. Tất cả các quy định áp dụng và bất cứ điều gì chúng tôi làm hoặc không làm để tuân thủ chúng sẽ ràng buộc bạn; Và

4. Hành động mà chúng tôi thực hiện hoặc không thực hiện vì mục đích tuân thủ bất kỳ Quy định áp dụng nào sẽ không làm cho chúng tôi hoặc bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi chịu trách nhiệm.

Hành động của cơ quan quản lý

Nếu một cơ quan quản lý thực hiện bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến Giao dịch, thì chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi quyết định cân nhắc hợp lý với hành động đó hoặc để giảm bất kỳ tổn thất phát sinh do hành động đó. Mọi hành động như vậy sẽ ràng buộc bạn. Nếu một cơ quan quản lý yêu cầu bất kỳ giao dịch nào của bạn, bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi và cung cấp kịp thời các thông tin được yêu cầu liên quan đến cuộc điều tra.

5. CHI PHÍ VÀ THANH TOÁN

Chi phí bổ sung

Bạn nên biết về khả năng các loại thuế hoặc chi phí khác có thể tồn tại mà chúng tôi không phải trả hoặc áp đặt. Trong trường hợp có bất kỳ khoản thuế giá trị gia tăng hoặc bất kỳ nghĩa vụ thuế khác phát sinh liên quan đến một giao dịch được thực hiện thay mặt bạn hoặc bất kỳ hành động nào khác được thực hiện theo Hợp đồng này cho bạn, khoản tiền mà bạn phải chịu hoàn toàn và trong trường hợp này bạn phải trả ACE HOLDINGS LIMITED Khi được yêu cầu và ACE HOLDINGS LIMITED có đầy đủ quyền ghi nợ tài khoản của bạn với số tiền chưa thanh toán để được giải quyết (không bao gồm thuế phải nộp của ACE HOLDINGS LIMITED liên quan đến thu nhập hoặc lợi nhuận của ACE HOLDINGS LIMITED).

Thanh toán

Tất cả các khoản thanh toán cho chúng tôi theo Thỏa thuận này sẽ được thực hiện bằng tiền tệ như chúng tôi theo thời gian xác định đối với tài khoản ngân hàng do chúng tôi chỉ định cho các mục đích đó. Tất cả các khoản thanh toán đó do bạn thực hiện mà không có khoản khấu trừ hoặc khấu trừ.

Thù lao và chia sẻ phí

Chúng tôi có thể chia sẻ khoản phí với các đối tác, chi nhánh, giới thiệu kinh doanh và các đại lý liên quan đến Giao dịch được thực hiện thay mặt bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin về phí và hoa hồng mà chúng tôi trả cho giới thiệu kinh doanh và các chi nhánh khác, hãy thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin.

Rollovers, Lãi suất

Chi phí tài chính hàng ngày có thể áp dụng cho mỗi vị trí mở FX / CFD vào thời điểm đóng cửa ngày giao dịch của ACE HOLDINGS LIMITED đối với FX / CFD đó. Nếu tính phí tài chính này được áp dụng, khách hàng phải thanh toán trực tiếp cho ACE HOLDINGS LIMITED hoặc sẽ được thanh toán bởi ACE HOLDINGS LIMITED cho Khách hàng, tùy thuộc vào loại FX / CFD và tính chất của vị trí Khách hàng nắm giữ. Phương pháp tính phí tài chính thay đổi theo loại FX / CFD mà nó áp dụng. Hơn nữa, số tiền phí tài trợ sẽ thay đổi do nó liên quan đến lãi suất hiện tại (chẳng hạn như LIBOR). Phí tài chính sẽ được ghi có hoặc ghi nợ (khi thích hợp) vào tài khoản của Khách hàng vào ngày giao dịch kế tiếp sau ngày mà nó liên quan.

ACE HOLDINGS LIMITED có quyền thay đổi phương pháp tính khoản phí tài chính, tỷ lệ tài trợ và / hoặc các loại FX / CFD mà tính phí tài chính được áp dụng. Đối với một số loại FX / CFDs, Khách Hàng phải trả một khoản hoa hồng để mở và đóng các vị trí FX / CFD. Khoản tiền hoa hồng phải trả sẽ được ghi nợ từ tài khoản của Khách hàng vào cùng thời điểm với ACE HOLDINGS LIMITED mở ra hoặc đóng FX / CFD có liên quan. Thay đổi lãi suất hoán đổi và tính toán của chúng tôi sẽ theo ý của chúng tôi và không có thông báo. Khách hàng cần luôn luôn kiểm tra trang web của chúng tôi về các mức phí hiện tại tính phí. Giá có thể thay đổi nhanh chóng do điều kiện thị trường (thay đổi về lãi suất, biến động, thanh khoản …) và do nhiều vấn đề liên quan đến rủi ro theo ý của công ty.

Đối với nền tảng MT4:

Hợp đồng tương lai mà dựa trên CFD có thời hạn, và khách hàng sẽ có thể đóng các vị trí CFD của họ cho đến ngày này. Để bảo đảm các điều kiện giao dịch liên tục cho khách hàng, khi một hợp đồng trong tương lai mà một CFD dựa trên sẽ đến hạn, tài sản cơ bản của CFD đó sẽ được chuyển sang kỳ hạn tiếp theo của hợp đồng tương lai. Một lịch của đáo hạn như vậy được đề cập trên trang web của công ty, phần “Tài liệu / Tiêu chuẩn thông số kỹ thuật”. Vì lợi ích tốt nhất của khách hàng, việc đáo hạn cũng sẽ được thông báo trong phần “tin nội bộ” của trang web, ít nhất 5 giờ trước khi cuộn qua. Phí bảo hiểm sẽ được cộng hoặc trừ từ tài khoản của khách hàng, dựa trên sự khác biệt về giá cả giữa hai hợp đồng tương lai.

Bất kỳ giao dịch FX/CFD mở nào được Khách hàng thực hiện vào cuối ngày giao dịch được xác định bởi ACE HOLDINGS LIMITED
hoặc vào cuối tuần, sẽ tự động được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo để tránh đóng tự động và xử lý giao dịch tự động. Khách hàng hiểu nhận rằng khi chuyển giao các giao dịch đó sang ngày làm việc tiếp theo, phí có thể được thêm hoặc trừ từ tài khoản của Khách hàng đối với giao dịch đó. Nền tảng MT4 tính toán chuyển đổi giao dịch qua đêm lúc 21:00 GMT và phí chuyển đổi được ghi nợ hoặc trừ vào từ tài khoản giao dịch. Ví dụ: Nếu bạn bán 1 lot EUR/USD, bạn sẽ trả chi phí chuyển đổi trên 100.000 Euro, với mức phí hiện tại sẽ là 0,017 đô la. Tỷ lệ này có thể thay đổi theo thời gian, để biết mức phí thực tế, vui lòng kiểm tra “Thông số kỹ Tiêu chuẩn” trên trang web của chúng tôi.

Vào thứ Tư lúc 21:00 GMT, phí chuyển đổi qua đêm được nhân với ba (x3) để bù vào cuối tuần sắp tới. Tiền phí sẽ được xác định theo ACE HOLDINGS LIMITED theo thời gian, theo quyết định tuyệt đối của
ACE HOLDINGS LIMITED. Khách hàng ủy quyền cho ACE HOLDINGS LIMITED để thêm hoặc trừ phí vào hoặc từ tài khoản của Khách hàng cho bất kỳ giao dịch mở nào đã tích lũy phí, theo tỷ lệ áp dụng, mỗi ngày tại thời điểm thu tiền được chỉ định trên nền tảng giao dịch cho mỗi công cụ riêng lẻ có liên quan.

6. QUYỀN HỦY BỎ

Bạn có quyền hủy bỏ Thỏa thuận này trong thời hạn mười bốn ngày bắt đầu vào ngày kết thúc Thỏa thuận này hoặc ngày bạn nhận được Thỏa thuận này (tùy vào thời điểm nào sau đó) (“Thời hạn Hủy”). Nếu bạn muốn hủy Hợp đồng này trong Thời hạn Hủy, bạn nên gửi thông báo bằng văn bản tới địa chỉ sau: ACE HOLDINGS LIMITED, First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines hoặc thư điện tử tới địa chỉ email sau:
. Hủy Thỏa thuận này trong Thời hạn Hủy sẽ không hủy bất kỳ Giao dịch nào do bạn ký trong thời gian Hủy. Nếu bạn không huỷ bỏ Thỏa thuận này trong Thời hạn Hủy, bạn sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của nó nhưng bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này theo khoản 18 (Chấm dứt mà không có Mặc định).

7. KHÔNG ĐƯỢC TƯ VẤN

Chỉ thi hành

ACE HOLDINGS LIMITED chỉ giao dịch dựa trên cơ sở thực hiện và không tư vấn về giá trị của các Giao dịch cụ thể hoặc hậu quả về thuế của chúng.

Tự đánh giá và tính phù hợp

Không làm ảnh hưởng đến các nghĩa vụ đã nói ở trên của chúng tôi, khi yêu cầu chúng tôi tham gia vào bất kỳ Giao dịch nào, bạn tuyên bố rằng bạn đã tự chịu trách nhiệm về việc thẩm định và điều tra độc lập của mình về rủi ro của Giao dịch. Bạn tuyên bố rằng bạn có kiến ​​thức đầy đủ, sự tinh tế về thị trường, lời khuyên chuyên môn và kinh nghiệm để tự đánh giá về thành tích và rủi ro của giao dịch và bạn đã đọc và chấp nhận Bản tuyên bố tiết lộ rủi ro và các hướng dẫn liên quan đến các công cụ tài chính và thị trường có sẵn trong các trang web của chúng tôi. Chúng tôi không bảo đảm cho bạn sự phù hợp của sản phẩm được giao dịch theo Hợp đồng này và không có nghĩa vụ ủy thác trong quan hệ của chúng tôi với bạn.

Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ chiến lược đầu tư, giao dịch hoặc đầu tư nào, chi phí thuế và bất kỳ hậu quả nào gây ra từ bất kỳ giao dịch nào mà bạn thực hiện và ACE HOLDINGS LIMITED sẽ không chịu trách nhiệm và bạn cũng không phải dựa vào Công ty cho những điều nói trên.

Thông tin ngẫu nhiên và nghiên cứu đầu tư

Chúng tôi cung cấp các khuyến nghị thương mại chung, bình luận thị trường hoặc các thông tin khác trong bản tin và / hoặc trang web của chúng tôi:

1. Đây là sự tình cờ liên quan đến mối quan hệ giao dịch của bạn với chúng tôi. Nó được cung cấp chỉ để cho phép bạn đưa ra quyết định đầu tư của riêng mình và không phải là tư vấn đầu tư;

2. Khi thông tin dưới hình thức một tài liệu có chứa một giới hạn đối với người hoặc loại người mà người đó có tài liệu đó hoặc người được phân phối, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không chuyển nó cho bất kỳ người nào khác;

3. Chúng tôi không đại diện, bảo hành hoặc đảm bảo về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin đó hoặc về những hậu quả về thuế của bất kỳ giao dịch nào;

4. Bạn chấp nhận rằng trước khi gửi đi, chúng tôi có thể đã tự mình thực hiện hoặc đã sử dụng thông tin trên đó. Chúng tôi không đại diện cho thời gian bạn nhận được và không thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được thông tin đó cùng lúc với các khách hàng khác. Bất kỳ báo cáo hoặc khuyến nghị nghiên cứu nào xuất bản có thể xuất hiện trong một hoặc nhiều dịch vụ thông tin màn hình.

Xung đột chính sách lãi suất

Theo các quy định áp dụng, Công ty ACE HOLDINGS LIMITED phải có các thoả thuận để quản lý mâu thuẫn quyền lợi giữa ACE HOLDINGS LIMITED và Khách hàng của mình và giữa các Khách hàng khác. Về mặt này, ACE HOLDINGS LIMITED sẽ có những nỗ lực hợp lý để tránh xung đột lợi ích; Khi họ không thể tránh được ACE HOLDINGS LIMITED sẽ đảm bảo rằng bạn được đối xử công bằng và ở mức cao nhất của sự toàn vẹn và rằng lợi ích của bạn được bảo vệ ở tất cả các lần.

Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng bạn đã đọc và chấp nhận Chính sách Xung đột Lợi ích đã được cung cấp cho bạn trong quá trình đăng ký và được tải lên trên trang web chính thức của ACE HOLDINGS LIMITED.

8. TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ KHOẢN TIỀN ĐẦU TIÊN

Khách hàng xác nhận và chấp nhận rằng Công ty có quyền bảo lưu quyền thông báo bằng văn bản để đóng băng bất kỳ tài khoản giao dịch nào theo bất kỳ yêu cầu pháp lý và / hoặc quy định nào.

Các tài liệu

Khi bạn đăng ký Dịch vụ, ACE HOLDINGS LIMITED sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhận dạng nhất định, như là một phần của thủ tục mở tài khoản sẽ cho phép chúng tôi xác định bạn và phân loại bạn theo “Chính sách phân loại khách hàng” của ACE HOLDINGS LIMITED.

Bạn thừa nhận ý muốn chia sẻ với ACE HOLDINGS LIMITED một số thông tin cá nhân mà chúng tôi sử dụng để xác nhận danh tính của bạn và xếp loại bạn theo “Chính sách Phân loại Khách hàng”. Thông tin này được thu thập theo thủ tục xác minh nghiêm ngặt của chúng tôi được sử dụng để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền quốc tế và đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của khách hàng của chúng tôi trong suốt thời gian hợp tác và phải tuân theo “Chính sách Bảo mật” của Công ty.

Bạn được yêu cầu cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn trước khi mở tài khoản giao dịch của bạn để ACE HOLDINGS LIMITED có thể hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào có liên quan đến tài khoản giao dịch của bạn.

Nếu bạn đăng ký là một pháp nhân, dưới đây tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền ràng buộc tổ chức đó với Thỏa thuận này. ACE HOLDINGS LIMITED sẽ xử lý cẩn thận thông tin mà bạn ủy thác cho ACE HOLDINGS LIMITED, phù hợp với các thông tin tiết lộ mà tổ chức đó cung cấp trong quá trình đăng ký và trong Chính sách bảo mật của tổ chức đó.

Trước khi bạn có thể giao dịch với ACE HOLDINGS LIMITED, bạn phải đọc và chấp nhận Thỏa thuận này, bao gồm tuyên bố tiết lộ rủi ro, chính sách và thủ tục giao dịch được liệt kê trong khoản 9 dưới đây và tất cả các bổ sung liên quan, bạn phải gửi đủ tiền vào tài khoản của bạn, mẫu đăng ký khách hàng của bạn và tất cả các tài liệu đi kèm phải được chấp thuận bởi ACE HOLDINGS LIMITED. Khi phê duyệt đăng ký của bạn, bạn sẽ được thông báo qua e-mail. ACE HOLDINGS LIMITED có thể theo ý riêng của mình, yêu cầu ngoài việc chấp nhận trực tuyến Hợp Đồng này, Khách hàng phải hoàn thành và nộp bất kỳ tài liệu đã ký nào theo yêu cầu của ACE HOLDINGS LIMITED, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thỏa thuận này và báo cáo về sự tiết lộ rủi ro.

Tiền tệ của tài khoản

Bạn có thể mở tài khoản giao dịch bằng USD, EUR, GBP hoặc bất kỳ loại tiền nào mà ACE HOLDINGS LIMITED có thể cung cấp. Số dư tài khoản sẽ được tính và báo cáo cho bạn theo loại tiền tệ mà Tài khoản được duy trì.

Tài khoản Chung

Ngoài các điều kiện được liệt kê trong Khoản 9 trong phần “Quyền” đối với Chủ Tài khoản chung, áp dụng các điều kiện bổ sung sau đây.

Trường hợp tài khoản giao dịch của bạn được giữ với ACE HOLDINGS LIMITED, được cùng sở hữu bởi hai hoặc nhiều người thụ hưởng:

1. Mỗi chủ tài khoản chung sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới và riêng biệt đối với tất cả các nghĩa vụ đối với ACE HOLDINGS LIMITED phát sinh đối với Tài khoản giao dịch chung của bạn.

2. Mỗi bạn chịu trách nhiệm riêng biệt về việc tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này.

3. Nếu có tranh chấp giữa bạn mà chúng tôi biết, chúng tôi có thể yêu cầu cả hai hoặc tất cả các bạn ủy quyền cho các hướng dẫn bằng văn bản cho chúng tôi.

4. Nếu một trong hai người chết, người sống sót có thể tiếp tục vận hành Tài khoản giao dịch và nếu có nhiều hơn một người sống sót, các quy định của khoản này sẽ tiếp tục áp dụng cho Tài khoản giao dịch.

5. Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài chính liên quan đến các chủ Tài khoản chung khác cho mục đích mở hoặc quản lý Tài khoản giao dịch của bạn, bạn xác nhận rằng bạn có sự đồng ý của họ hoặc có quyền cung cấp thông tin này cho chúng tôi và chúng tôi sử dụng nó theo Với Thỏa thuận này.

6. Bất kỳ ai trong số các bạn có thể yêu cầu đóng tài khoản và chuyển số dư, trừ khi có những trường hợp yêu cầu chúng tôi phải có sự cho phép của tất cả các bạn.

7. Chỉ mỗi bạn sẽ được tiếp cận duy nhất với số tiền ban đầu được gửi bởi bạn trong Tài khoản giao dịch chung của bạn. Nếu bạn muốn rút các khoản tiền này khỏi Tài khoản giao dịch của mình, bạn sẽ được yêu cầu điền và ký vào một biểu mẫu rút tiền hoặc biểu mẫu rút tiền điện tử, khi nhận được mẫu rút tiền đã hoàn tất, bạn sẽ được ACE HOLDINGS LIMITED cho phép rút tiền lên đến Số dư tài khoản có sẵn, với điều kiện phải đáp ứng các điều kiện rút tiền quy định tại khoản 9. ACE HOLDINGS LIMITED sẽ ghi có số tiền rút ra trong cùng một tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán khác từ nơi nó đã được ghi nợ ban đầu.

8. Trong trường hợp rút tiền từ tài khoản giao dịch chung, nếu bất kỳ người thụ hưởng tài khoản nào muốn rút tiền từ Tài khoản giao dịch chung, bạn sẽ phải điền và ký vào một biểu mẫu thu hồi hoặc mẫu rút tiền điện tử, với điều kiện là Thu hồi quy định tại khoản 9. Khi nhận được đơn rút tiền đã hoàn tất, bạn sẽ được ACE HOLDINGS LIMITED cho phép rút bất kỳ khoản tiền nào từ Tài khoản giao dịch chung. ACE HOLDINGS LIMITED sẽ ghi có số tiền rút tiền trong cùng một tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán khác từ nơi nó đã được ghi nợ ban đầu.

9. Để Hợp đồng này có hiệu lực và bắt buộc, tất cả Chủ Tài khoản Hợp đồng phải ký kết Hợp đồng và trong trường hợp bất kỳ Chủ Tài khoản nào muốn chấm dứt Hợp đồng này và đóng tài khoản giao dịch chung được tổ chức với Công ty, Của tất cả Chủ tài khoản được lấy theo các quy định tại khoản 17 của Hiệp định này.

Tài khoản Hồi giáo

Trong trường hợp khách hàng do tuân thủ tín ngưỡng tôn giáo Hồi giáo không thể nhận hoặc trả lãi, khách hàng đó có thể lựa chọn theo cách được cung cấp bởi Công ty vì điều này có thể thay đổi theo thời gian, tài khoản giao dịch của họ sẽ là Một tài khoản hoán đổi miễn phí không bị tính phí hoặc có quyền, phí bảo hiểm và / hoặc trả lại và / hoặc lợi ích (“Tài khoản Hồi giáo”). Khách hàng xác nhận và / hoặc chấp nhận và / hoặc tuyên bố rằng yêu cầu làm tài khoản của họ là Hồi giáo sẽ chỉ được thực hiện vì những tín ngưỡng tôn giáo Hồi giáo nói trên và vì lý do nào khác. Công ty có quyền từ chối chấp nhận yêu cầu của một khách hàng để chỉ định tài khoản của họ như là một Tài khoản Hồi giáo, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của nó sẽ được quyết định và không thể tranh cãi đối với khách hàng.

Trong trường hợp Công ty nghi ngờ rằng khách hàng lợi dụng quyền được giao cho họ bằng cách phân loại tài khoản đó làm Tài khoản Hồi giáo, Công ty có quyền, không cần thông báo trước, tiến hành một hoặc nhiều điều sau đây:

Công ty có thể cộng thêm hoa hồng cho mỗi một trong những nghiệp vụ được thực hiện trên Tài khoản Hồi giáo; Và / hoặc

Công ty có thể hủy bỏ các quyền và / hoặc điều kiện đặc biệt được cấp cho Tài khoản do phân loại như Tài khoản Hồi giáo, nhớ lại việc chỉ định Tài khoản là Tài khoản Hồi giáo và làm cho nó là Tài khoản Giao dịch thông thường; Và / hoặc

Công ty có thể hạn chế và / hoặc ngăn cấm khách hàng ngăn ngừa các vị trí của họ; Và / hoặc

Công ty có thể, theo ý riêng của mình, đóng bất kỳ vị trí mở và khôi phục lại chúng theo giá thị trường thực. Khách hàng bằng văn bản này, thừa nhận rằng họ phải chịu tất cả các chi phí có được từ hành động nói trên, bao gồm nhưng không giới hạn, chi phí thay đổi sự lây lan.

9. Tiền thưởng – Các điều khoản và điều kiện

 1. Công ty RosyFX khuyến khích khách hàng của mình thông qua chương trình tặng tiền thưởng cho khách. Các điều khoản và điệu kiện liên quan đến chương trình được trình bày trong tài liệu này.
 2. Khi mở tài khoản giao dịch và đề nghị tham gia chương trình này, khách hàng phải thừa nhận rằng đã đọc và đồng ý không những với các điều khoản và điều kiện của chương trình mà còn cả với các điều khoản thương mại của công ty RosyFX cái mà có thể tìm thấy ở trên trang web của công ty.
 3. Chương trình này chỉ dành cho các khách hàng mở tài khoản thông qua trang https://rosyfx.com/, RosyFX có quyền tự cho phép mình ngừng chương trình tại bất kỳ quốc gia hay các khu vực nào nếu cần thiết.
 4. Để tham gia chương trình, khách hàng phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

4.1 Khách hàng cần phải trung thực khi đăng ký tham gia vào chương trình.

4.2 Chương trình này chỉ dành cho các khách hàng của RosyFX

4.3 Khách hàng cần phải cung cấp các thông tin và chi tiết đúng dắn và chuẩn xác liên quan đến chương trình này, bao gồm cả thông tin chi tiết về liên lạc điện thoại của khách hàng

4.5 Khách hàng không được phép là nhân viên hay là đối tác của RosyFX

4.6 Khách hàng phải là người chưa bao giờ tham gia vào mục „Hành vi lạm dụng“ (được định nghĩa ở đoạn 5 dưới đây) liên quan đến bất kỳ các chương trình khuyến khích khác của RosyFX

4.7 Khách không được phép liên đới tới bất kỳ cá nhân nào người mà có liên quan đến mục „Hành vi làm dụng“ (được định nghĩa ở đoạn 5 dưới đây) hay liên quan đến bất kỳ các chương trình khuyến khích khác của RosyFX

 1. Để được phép tiếp tục duy trì tham gia vào chương trình này, khách hàng cần phải luôn tuân theo các điều khoản thương mại và các điều kiện RosyFX của công ty cũng như các điều kiện liệt kê sau đây:

5.1 Khách hàng phải tỏ ra trung thực khi tham gia vào chương trình.

5.2 Khách hàng không được phép dính líu đến bất kỳ các hành vi sai trái, lạm dụng liên quan đến chương trình này hoặc bất kỳ các chương trình khác tương tự trước đây.

5.3 Hành vi lạm dụng bao gồm những hành vi như sau:

5.3.1 thay mặt khách hàng đưa ra những chỉ dẫn không thích đáng, không đúng thẩm quyền; Các khách hàng mới: là những khách hàng lần đầu tiên mở tài khoản tại RosyFX và đăng ký tham gia chương trình này của công ty RosyFX

5.3.2 liên tục không trả lời email hay điện thoại trong vòng 15 ngày hoặc hơn thế;

5.3.3 Khách hàng, tự mình hoặc liên kết với những người khác thiết lập các chiến lược đầu tư nhằm mục đích thu được các lợi nhuận tạo ra từ Tiền Thưởng mà không phải chịu các rủi ro kinh tế, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc thua lỗ của Tiền Thưởng hoặc vốn của khách hàng (hay vốn của những người khác có liên quan);

5.3.4 Khách hàng, tự mình hoặc liên kết với những người khác, sở hữu môt hay nhiều tài khoản trong đó Tiền Thưởng được tích lũy từ các chương trình khuyến khích khác lớn hơn lượng tiền đã có thể được tích luỹ kể cả khi khách hàng và những người liên quan đã tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chương trình này cũng như các chương trình khác dựa trên cơ sở của một hay nhiều chương trình khuyến khích cụ thể nào đó trong dó khách hàng đã và đang tham gia;

5.3.5 Khách hàng tìm cách giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động đầu cơ hay bán khống của mình bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua việc tiến hành các hoạt động mua bán trái ngược với các hoạt động đầu cơ hay bán khống của khách hàng, hoặc chỉ với mục đích tượng trưng thông qua việc sử dụng một hay nhiều tiền tệ tương quan tại một thời điểm cho trước (sử dụng tài khoản giao dịch mở tại công ty RosyFX, hoặc sử dụng các tài khoản giao dịch được mở tại các nhà môi giới khác);

 1. Tùy theo các điều khoản thương mại và điều kiện của công ty RosyFX cũng như của chương trình này, mọi khách hàng ngoại trừ khách hàng đã được đề cập ở đoạn 3 kể trên hoặc khách hàng không thỏa mãn các điều kiện ở đoạn 5 bên trên sẽ được phép nhận tiền thưởng. Chương trình này chỉ áp dụng cho từng khách hàng và sẽ không bị ảnh hưởng bởi số lượng tài khoản khách hàng nắm giữ tại công ty RosyFX. Tiền Thưởng không thể được rút dưới dạng tiền mặt từ tài khoản Tiền Thưởng của khách hàng (xem đoạn 13 để biết thêm chi tiết).
 2. Tùy theo các điều kiện của chương trình, tài khoản của khách hàng mặc dù đạt tiêu chuẩn sẽ vẫn không được phép tham gia tiếp vào chương trình này trong các tháng kế tiếp. Thêm vào đó khách hàng phải ý thức được rằng công ty sẽ không cho phép bất kỳ sự chuyển nhượng nội bộ của Tiền Thưởng giữa các tài khoản đạt tiêu chuẩn của khách hàng được mở tại RosyFX.
 3. Khách hàng sẽ không được phép tham gia chương trình này nếu sử dụng các phần mềm tư vấn giao dịch cho khách hàng (Expert Advisors) hay là các chương trình máy tính khác.
 4. Nếu các điều khoản và điều kiện kể trên được thỏa mãn, Tiền Thưởng sẽ được gửi vào tài khoản đạt tiêu chuẩn của khách hàng dưới dạng tiền ảo. Tiền Thưởng sẽ không được coi như là khoản nợ của công ty RosyFX đối với khách hàng và công ty có quyền đơn phương khấu trừ, hủy bỏ hay xóa sổ khoản Tiền Thưởng đó khỏi tài khoản của khách hàng bất cứ lúc nào theo quyết định của RosyFX cũng như các điều khoản ở đoạn 19 dưới đây.
 5. Để kích hoạt Tiền Thưởng, khách hàng cần phải mở tài khoản tại RosyFX và sau đó gửi yêu cầu thông qua người quản lý tài khoản của khách hàng.
 6. Sau khi nhận được Tiền Thưởng, khách hàng được phép yêu cầu một lệnh rút tiền từ tài khoản của mình nếu hoàn thành 1 lot (giao dich) trên mỗi 10 USD Tiền Thưởng rút ra. Chỉ áp dụng cho các giao dịch ngoại hối, hàng hóa và chỉ số (quyền chọn nhị phân). (Bất kỳ mọi giao dịch cổ phiếu hay chứng khoán sẽ không được bao gồm).

Số lượng liên quan đến khối lượng giao dịch bao gồm các giao dịch đã được hoàn tất của khách hàng có thể được xác minh thông qua mục Lịch sử tài khoản (Account History) trong giao diện MT4.

Để có thể đặt lệnh yêu cầu rút tiền, khách hàng cần phải giao dịch tổng số Tiền Thưởng khách hàng có trong tài khoản.

Công ty RosyFX vì thế có thể :

11.1. Trước khi hoàn thành yêu cầu rút tiền, công ty có thể đơn phương khấu trừ khoản tiền tương đương với khoản Tiền Thưởng khách hàng đã nhận được ra khỏi tài khoản của khách hàng. Trong trường hợp số tiền còn lại trong tài khoản của khách hàng ít hơn khoản Tiền Thưởng, công ty RosyFX có quyền khấu trừ tất cả khoản tiền có trong tài khoản đó của khách hàng.

 1. Dưới đây là các ví dụ về việc các lệnh rút tiền sẽ được sử lý như thế nào:

Ví dụ A

Tiền Thưởng= US$ 3000

Giao dịch= 2 Lots

Lợi nhuận= US$ 100

Cán cân tài khoản= US$ 3100

Lượng tiền có thể rút: US$ 100

Ví dụ B

Tiền Thưởng: = US$ 1500 nhận trước và 1500 nhận sau

Giao dịch= 170 Lots

Lợi nhuận= US$ 100

Cán cân tài khoản= US$ 3100

Lượng tiền có thể rút: US$ 100

Ví dụ C

Tiền Thưởng: = US$ 3000

Giao dịch= 300 Lots

Lợi nhuận= US$ 0

Cán cân tài khoản= US$ 3000

Lượng tiền có thể rút: US$ 3000

13 như dã nêu trên, những hành động như thế sẽ không gây ra bất kỳ trách nhiệm pháp lý hay bồi thường pháp lý đối với công ty và cũng sẽ không gây ra bất kỳ lý do nào được chấp nhận trong luật pháp nhằm mục đích tiến hành các hành động pháp lý chống lại công ty RosyFX.

 1. Khách hàng cần phải nhận thức được rằng giao dịch ngoại hối (Forex) và giao dịch chênh lệch giá (CFDs) là các sản phẩm đầu tư liên quan đến việc vay mượn tiền cái mà có thể mang lại rủi ro cao cho khách hàng. Khi tiến hành giao dịch với các sản phẩm đầu tư đó, khách hàng phải hiểu rằng khách hàng có thể sẽ bị thua lỗ hết các khoản tiền vốn của mình. Các sản phẩm đầu tư tài chính này có thể không phù hợp với mọi cá nhân và khách hàng nên chắc chắn rằng mình đã hiểu những rủi ro có thể phải gánh chịu. Trong trường hợp cần thiết khách hàng có thể xin tư vấn từ các tổ chức tư vấn độc lập.
 2. Khách hàng chỉ có quyền nhận được Tiền Thưởng một lần (bất chấp số lượng tài khoản khách hàng có).
 3. Chương trình khuyến khích khách hàng này của công ty, cái mà đã được định nghĩa, giải thích chi tiết trong đoạn 4 ở trên, là hoàn toàn độc lập và không có ảnh hưởng gì đến bất kỳ các chương trình khuyến khích khách hàng nào bởi RosyFX được thực hiên trước đây bởi công ty RosyFX. Khách hàng nên liên hệ các nhà quản lý tài khoản của mình trong trường hợp có bất kỳ những thắc mắc hay yêu cầu nào đó liên quan đến chương trình này hoặc các chương trình khuyến khích khách hàng trước đây của công ty.
 4. Công ty RosyFX có quyền thu phí quản lý đối với khách hàng và phí được thu có thể ngang bằng với giá trị của Tiền Thưởng với mục địch để trang trải cho bất kỳ những chi phí mà RosyFX phát sinh trong quá trình liên hệ khách hàng, xác nhận hay điều tra thông tin do khách hàng cung cấp cho công ty RosyFX.
 5. Công ty RosyFX có thể yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ nếu công ty cho rằng nó là phù hợp và cần thiết cho việc xác minh thông tin cá nhân của khách hàng trước khi cấp khoản Tiền Thưởng cho họ.
 6. Các điều khoản và điều kiện này được trình bày bằng tiếng Anh. Bất kỳ việc dịch thuật bằng ngôn ngữ khác chỉ nhằm mục dích giúp cho việc hiểu vấn đề được thuận tiện hơn. Trong trường hợp có điều gì không chắc chắn hay không nhất quán giữa văn bản gốc tiếng Anh và bản dịch của nó bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác, bản gốc bằng tiếng Anh sẽ mang tính quyết định và có hiệu lực.

Đưa ra các chỉ thị/Đặt Lệnh

Quý khách có thể đưa ra các chỉ thị ở dạng điện tử cho chúng tôi thông qua Hệ thống giao dịch trực tuyến của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED. Trong trường hợp chúng tôi nhận được bất kỳ chỉ thị nào qua điện thoại, máy tính hoặc phương tiện khác, chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách xác nhận lại các chỉ thị này bằng văn bản. Chúng tôi sẽ vẫn được phép làm theo các chỉ thị này cho dù Quý khách không xác nhận bằng văn bản. Trong Thỏa thuận này, “chỉ thị” và “lệnh” sẽ được hiểu với nghĩa tương đương.

Các loại Lệnh được chấp nhận

Công ty ACE HOLDINGS LIMITED chúng tôi chấp nhận các loại Lệnh bao gồm, nhưng không giới hạn như sau:

a) Lệnh tồn tại cho đến khi bị hủy (“GTC”) – Đây là một loại Lệnh (không phải là Lệnh Thị trường) duy trì hiệu lực cho đến khi Khách hàng cho chấp hành hoặc hủy bỏ. Lệnh GTC sẽ không được tự động hủy vào cuối Ngày giao dịch mà chúng được đặt.

b) Lệnh Giới hạn (Lệnh chờ Limit) – Đây là một loại Lệnh (không phải là Lệnh Thị trường) dùng để thực hiện một giao dịch mua hoặc bán được chỉ định, tại một mức giá xác định. Tác vụ tiến hành mua theo Lệnh Giới hạn thường sẽ được thực hiện khi giá Ask bằng hoặc giảm xuống dưới mức giá Bid mà Quý khách đã chỉ định trong Lệnh Giới hạn. Tác vụ tiến hành bán theo Lệnh Giới hạn thường sẽ được thực hiện khi giá Bid bằng hoặc vượt quá giá Ask mà Quý khách chỉ định trong lệnh giới hạn.

c) Lệnh Thị trường – Đây là loại Lệnh dùng để thực hiện một giao dịch mua hoặc bán được chỉ định, tại mức giá thị trường hiện hành do Công ty ACE HOLDINGS LIMITED cung cấp thông qua Hệ thống giao dịch trực tuyến. Một lệnh mua sẽ được thực hiện theo giá Ask hiện hành của thị trường và lệnh bán được thực hiện theo giá Bid của hiện hành của thị trường.

d) Lệnh này hủy lệnh kia (“OCO”) – Đây là loại Lệnh được liên kết với các Lệnh khác khác. Nếu một trong các Lệnh được thực thi, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy.

e) Dừng lỗ – Lệnh Dừng lỗ là một chỉ thị để thực hiện một giao dịch mua hoặc bán xác định, ở mức giá thấp hơn giá mở của một vị thế (giao dịch) đã được mở (hoặc thấp hơn mức giá hiện hành khi áp dụng lệnh dừng lỗ cho vị thế (giao dịch) đã được mở). Lệnh Dừng lỗ có thể được sử dụng để giúp Quý khách phòng chống tổn thất. Xin Quý khách lưu ý rằng do có chênh lệch thị trường nên mức giá khả dụng tốt nhất có thể đạt được trong thực tế sẽ có thể khác biệt lớn so với mức giá đã đặt trên Lệnh Dừng lỗ, chính bởi vậy mà chúng tôi không đảm bảo việc Lệnh Dừng lỗ sẽ có hiệu lực đúng với mức giá mà Quý khách đã đặt.

f) Lệnh cắt lỗ dưới – Lệnh cắt lỗ dưới tương tự như Lệnh Dừng lỗ với sự khác biệt duy nhất là, thay vì đặt một mức giá kích hoạt Lệnh cố định, thì Lệnh cắt lỗ dưới sẽ được kích hoạt với một khoảng cách cố định so với giá thị trường. Ví dụ: nếu Khách hàng đã mua một vị thế mở trường và giá Ask trên thị trường tăng lên, mức Giá cắt lỗ dưới cũng sẽ tăng theo và sẽ duy trì một khoảng cách cố định so với mức giá Ask trên thị trường, theo đúng như Khách hàng đặt ra. Nếu sau đó mức giá Ask trên thị trường giảm, mức Giá cắt lỗ dưới sẽ vẫn cố định ở vị trí cuối cùng (vị trí cao nhất) chứ không giảm theo giá Ask. Và nếu như mức giá Ask trên thị trường giảm tới mức bằng với giá Giá cắt lỗ dưới thì Lệnh cắt lỗ dưới sẽ được thực hiện. Xin Quý khách lưu ý rằng do có chênh lệch thị trường nên mức giá khả dụng tốt nhất có thể đạt được trong thực tế sẽ có thể khác biệt lớn so với mức giá đã đặt trên Lệnh Cắt lỗ dưới, chính bởi vậy mà chúng tôi không đảm bảo việc Lệnh Cắt lỗ dưới sẽ có hiệu lực đúng với mức khoảng cách mà Quý khách đã đặt. Sau khi gửi Lệnh, Quý khách có trách nhiệm luôn trong trạng thái sãn sàng để xác nhận Lệnh và thực thi, cũng như các thông tin liên quan khác về Tài khoản của Quý khách cho đến khi tất cả các Lệnh mở được hoàn thành. Sau đó, Quý khách phải theo dõi Tài khoản của mình thường xuyên khi Quý khách có các vị thế (giao dịch) mở trong Tài khoản.
Lệnh của Quý khách sẽ được thi hành đúng theo loại Lệnh và thời gian đã đặt, như đã được chỉ định. Nếu thời gian hiệu lực hoặc ngày/thời gian đáo hạn của Lệnh không được chỉ định thì Lệnh này sẽ có hiệu lực trong một khoảng thời gian không xác định.

g) Khoảng trống giá Gap – là sự chênh lệch giữa các mức giá xảy ra khi giá của một tài sản có sự biến động tăng hoặc giảm mạnh mà trong đó không có giao dịch nào xảy ra. Chênh lệch Gap có thể được tạo ra bởi rất nhiều yếu tố, trong đó bao gồm áp lực mua hoặc bán thường xuyên, báo cáo kết quả (lợi nhuận) kinh doanh hoặc bất kỳ loại tin tức mới nào khác được công bố. Nếu xuất hiện Gap trên thị trường thì tất cả các Lệnh sẽ được khớp trên Cơ sở nỗ lực tốt nhất ở mức giá sẵn có đầu tiên chứ không phải theo mức Lệnh).

Loại tiền tệ giao dịch

Trừ khi có quy định khác của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED, tất cả các giao dịch sẽ được thực hiện bằng đồng Đô la Mỹ (USD).

Điều khoản Chấp nhận Lệnh

Quý khách có thể đặt Lệnh thông qua Nền tảng giao dịch của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED chúng tôi. Sau khi Công ty chúng tôi nhận được các Chỉ thị hoặc Lệnh của Quý khách bởi Công ty ACE HOLDINGS LIMITED thì chúng sẽ không thể thu hồi, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản, do một và chỉ một Công ty ACE HOLDINGS LIMITED đưa ra, theo phán đoán của riêng Công ty ACE HOLDINGS LIMITED. Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện được các Lệnh. Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, từ chối toàn bộ hoặc một phần của Lệnh trước khi thực hiện, hoặc hủy bất kỳ Lệnh nào trong trường hợp Tài khoản của Quý khách không đủ số dư để thực hiện toàn bộ giá trị của Lệnh, hoặc khi Lệnh này là bất hợp pháp hoặc không đúng quy cách.

Trong một số trường hợp, Công ty ACE HOLDINGS LIMITED có thể chấp nhận các chỉ thị qua điện thoại, được gửi thông qua Phòng Giao dịch của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED, với điều kiện Công ty ACE HOLDINGS LIMITED, nắm toàn bộ quyền tự quyết, cảm thấy Công ty ACE HOLDINGS LIMITED đã xác định được danh tính của Quý khách và sau đó làm rõ được yêu cầu của các chỉ thị được đưa ra. Trong trường hợp Công ty ACE HOLDINGS LIMITED nhận được Lệnh thông qua bất kỳ phương tiện nào khác ngoài Nền tảng giao dịch, Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ chuyển Lệnh này đến Nền tảng giao dịch và tiến hành xử lý như thể Lệnh này được nhận thông qua Nền tảng giao dịch. Lệnh của Quý khách sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đối này.

Công ty ACE HOLDINGS LIMITED có quyền tiến hành bất cứ phương thức nào cần thiết nếu muốn xác nhận lại bất kỳ Chỉ thị và/hoặc Lệnh và/hoặc thông tin trao đổi nào đã được gửi qua điện thoại. Quý khách chấp nhận rằng luôn tồn tại rủi ro mà các Chỉ thị hoặc Lệnh gửi qua điện thoại sẽ bị hiểu sai hoặc xuất hiện sai sót, gây ra bởi bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không
chỉ giới hạn trong các lỗi kỹ thuật.

Chính sách Thực thi

Chúng tôi được yêu cầu phải xây dựng Chính sách Thực thi và cung cấp cho Khách hàng thông tin phù hợp liên quan đến Chính sách Thực thi của mình. Công ty ACE HOLDINGS LIMITED đã tiến hành mọi bước đi hợp lý nhằm mang đến cho Khách hàng kết quả tốt nhất có thể. Chính sách Thực thi tốt nhất của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED đưa ra cái nhìn tổng quan chung về cách thực thi các Lệnh cũng như các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc thực thi một phương tiện tài chính nhất định. Khi Quý khách tiến hành đặt Lệnh, chúng tôi sẽ tiến hành suy xét đến các yếu tố thực thi và thứ tự ưu tiên thực hiện (tầm quan trọng) của chúng sẽ được xác định như sau:

1. Mức giá. Mức độ quan trọng tương đối được chúng tôi đánh giá ở mức “cao”.

2. Tốc độ. Mức độ quan trọng tương đối được chúng tôi đánh giá ở mức “cao”.

3. Khả năng thực thi và quyết toán. Mức độ quan trọng tương đối được chúng tôi đánh giá ở mức “cao”.

4. Kích thước. Mức độ quan trọng tương đối được chúng tôi đánh giá ở mức “cao”.

Công ty húng tôi có vai trò chủ chốt đối với các Lệnh mà Quý khách đặt với chúng tôi, do đó chúng tôi sẽ là địa điểm thực thi lệnh duy nhất.

Thẩm quyền

Chúng tôi sẽ có quyền thực thi các hành động cho Quý khách, dựa trên các Chỉ thị đã được hoặc có ý định được đưa ra bởi Quý khách, mà không cần truy vấn thêm về tính xác thực, thẩm quyền hay danh tính của người ra chỉ thị, hoặc mục đích của chỉ thị, nếu như phía Công ty chúng tôi nhận được chỉ thị này kèm theo số Tài khoản và mật khẩu chính xác của Quý khách. Nếu Tài khoản của Quý khách là tài khoản chung, Quý khách đồng ý rằng chúng tôi được phép hành động theo chỉ thị của bất kỳ người nào có quyền nắm giữ Tài khoản chung mà không cần truy vấn thêm. Chúng tôi không có trách nhiệm phải truy vấn thêm về vấn đề thẩm quyền đại diện này và sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ hành động nào, được thực hiện hoặc không được thực hiện bởi chúng tôi, dựa trên bất kỳ chỉ thị nào hoặc theo thẩm quyền đại diện của bất kỳ cá nhân nào như trên.

Hủy/rút lại chỉ thị

Quý khách có thể hủy Lệnh thông qua Hệ thống giao dịch trực tuyến của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED, miễn là chúng tôi chưa thực hiện Lệnh này tại thời điểm Quý khách gửi yêu cầu hủy. Tuy nhiên chúng tôi sẽ chỉ có thể tiến hành hủy chỉ thị của Quý khách nếu nhận được yêu cầu rõ ràng từ phía Quý khách. Các chỉ thị đã được thực hiện sẽ chỉ có thể được rút lại hoặc sửa đổi bởi Quý khách, sau khi có sự đồng ý từ phía chúng tôi. Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, bồi thường, tổn thất, thiệt hại chi phí hoặc phí nào, bao gồm cả chi phí pháp lý, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc hủy lệnh thất bại.

Quyền không chấp nhận Lệnh

Chúng tôi có thể, nhưng sẽ không bắt buộc, chấp nhận Chỉ thị để bước vào một Giao dịch. Nếu chúng tôi từ chối tham gia vào Giao dịch được đề xuất, chúng tôi sẽ không bắt buộc phải thông báo lý do, tuy nhiên Công ty chúng tôi sẽ thông báo kịp thời về việc từ chối đến cho Quý khách.

Kiểm soát các Lệnh trước khi thực thi

Chúng tôi có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) quyết định về việc đặt ra các giới hạn và/hoặc tham số để kiểm soát khả năng đặt Lệnh của Quý khách. Các giới hạn và/hoặc tham số như vậy có thể được chúng tôi sửa đổi, tăng, giảm, xóa hoặc thêm vào tùy theo quyết định của riêng chúng tôi, và có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) như sau:

1. kiểm soát số tiền tối đa Quý khách có thể đặt để mở một vị thế (giao dịch) bằng bất kỳ sản phẩm nào của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED;

2. kiểm soát các vị thế (giao dịch) tối đa có thể được đặt đối với mỗi nhà giao dịch và với mỗi tài sản;

3. kiểm soát tổng rủi ro của chúng tôi với Quý khách;

4. kiểm soát mức giá khi gửi Lệnh (bao gồm, nhưng không giới hạn trong, việc kiểm soát các Lệnh ở mức giá chênh lệch lớn so với giá thị trường tại thời điểm Lệnh được gửi tới Sổ ghi Lệnh);

5. kiểm soát Dịch vụ điện tử (bao gồm, nhưng không giới hạn trong, mọi quy trình xác minh để đảm bảo rằng mọi Lệnh cụ thể hoặc

6. bất kỳ giới hạn, tham số hoặc kiểm soát nào khác mà chúng tôi có thể được yêu cầu thực hiện theo Quy định Áp dụng.

Nếu Quý khách vượt qua các giới hạn và/hoặc tham số mà chúng tôi đặt ra, giao dịch của Quý khách sẽ bị chặn và/hoặc bị đình chỉ.

Các giới hạn giao dịch sẽ được thông báo trước cho Quý khách thông qua trang web hoặc nền tảng giao dịch của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED.

Điều chỉnh Giao dịch

Khách hàng phải nhận thức được rằng các giao dịch Forex có mức độ rủi ro cao. Số tiền ký quỹ ban đầu có thể nhỏ hơn so với giá trị của ngoại tệ để các giao dịch được sử dụng ‘đòn bẩy’. Một chuyển động thị trường tương đối nhỏ có thể có tác động tương đối lớn đối với các khoản tiền mà Khách hàng đã hoặc sẽ nạp vào để giao dịch. Việc này sẽ mang lại cả thời cơ cũng thách thức tới cho Quý khách. Công ty ACE HOLDINGS LIMITED là đơn vị duy nhất có quyền mở rộng các mức spread, điều chỉnh đòn bẩy, thay đổi tỷ lệ rollover và/hoặc tăng yêu cầu ký quỹ mà không cần thông báo trước, trong một số điều kiện thị trường bao gồm, nhưng không giới hạn, như khi bàn giao dịch đóng cửa, xung quanh các thông báo quan trọng, do kết quả của các thay đổi trong thị trường tín dụng và/hoặc tại thời điểm biến động cực đoan của thị trường. Trong những trường hợp như vậy, Khách hàng đồng ý bồi thường cho Công ty ACE HOLDINGS LIMITED cho bất kỳ và tất cả các tổn thất có thể xảy ra do việc mở rộng spread và điều chỉnh đòn bẩy.

Thực thi Lệnh

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức trong khả năng của mình để thực thi các Lệnh của Quý khách ngay lập tức. Tuy nhiên, khi chấp nhận Lệnh của Quý khách, chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng có thể thực hiện lệnh, hoặc lệnh này sẽ được thực hiện đúng theo chỉ thị của Quý khách. Nếu chúng tôi gặp phải bất kỳ khó khăn nào liên quan đến việc thay mặt Quý khách thực hiện chuẩn xác các Lệnh, chúng tôi sẽ có thông báo kịp thời tới cho Quý khác.

Xác nhận

Vào cuối mỗi ngày giao dịch, Quý khách có thể xem xác nhận cho tất cả các Giao dịch mà chúng tôi đã thực hiện thay mặt Quý khách vào ngày giao dịch đó tại Tài khoản trực tuyến của Quý khách trên trang web của chúng tôi. Quý khách có trách nhiệm thông báo cho Công ty ACE HOLDINGS LIMITED nếu thấy có bất kỳ xác nhận nào không chính xác. Các xác nhận, trong trường hợp không có lỗi rõ ràng, sẽ được kết luận và ràng buộc với Quý khách, trừ khi Quý khách phản đối bằng văn bản trong vòng 5 ngày làm việc. Quý khách có thể yêu cầu nhận sao kê Tài khoản hàng tháng hoặc hàng quý qua email, bằng cách gửi yêu cầu cho Công ty ACE HOLDINGS LIMITED. Công ty ACE HOLDINGS LIMITED không bắt buộc phải cung cấp cho Quý khách bản sao kê Tài khoản bằng giấy. Chi phí xuất sao kê sẽ do Quý khách chi trả.

Hủy giao dịch

Chúng tôi có quyền từ chối Lệnh hoặc hủy giao dịch nếu chúng tôi có đủ lý do/bằng chứng cho thấy đã xảy ra những điều sau:

1. có hành vi gian lận/bất hợp pháp dẫn đến phát sinh giao dịch này,

2. trong bất kỳ trường hợp nào mà Công ty ACE HOLDINGS LIMITED có lý do để tin rằng các hoạt động giao dịch của một đối tượng nào đó có thể là bất hợp pháp;

3. trong bất kỳ trường hợp nào mà Công ty ACE HOLDINGS LIMITED có thể phải chịu bất kỳ bất lợi về mặt tài chính, quy định hoặc tiền phạt nào do hoạt động của bất kỳ ai gây ra;

4. trong bất kỳ trường hợp nào mà một hoặc nhiều giao dịch bị Công ty ACE HOLDINGS LIMITED nhận định là được thực hiện trong khi vi phạm Thỏa thuận này.

5. các Lệnh được đặt dựa trên mức giá bị thao túng do lỗi hệ thống hoặc trục trặc hệ thống,

6. giao dịch chênh lệch giá trên các nền tảng của chúng tôi do lỗi hệ thống; và

7. các giao dịch phối hợp giữa các bên liên quan để trục lợi từ các lỗi hệ thống và sự chậm trễ trong việc cập nhật hệ thống.

Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ và/hoặc tất cả các vị thế giao dịch và giữ lại và/hoặc tịch thu bất kỳ lợi nhuận nào mà Khách hàng thu được từ các giao dịch của mình nếu chúng tôi cho rằng Khách hàng đã tham gia vào Arbitrage (giao dịch chênh lệch giá) thị trường.

Vô hiệu hóa và hủy bỏ tiền nạp

Chúng tôi có quyền không chấp nhận tiền do Quý khách nạp vào và/hoặc hủy khoản tiền Quý khách đã nạp trong các trường hợp sau:

1. nếu Quý khách không cung cấp cho Công ty bất kỳ chứng từ nào mà chúng tôi yêu cầu nhằm mục đích nhận dạng khách hàng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác;

2. nếu Công ty ACE HOLDINGS LIMITED nghi ngờ hoặc có lo ngại rằng các chứng từ được gửi có thể là sai hoặc giả mạo;

3. nếu Công ty ACE HOLDINGS LIMITED nghi ngờ Quý khách có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp hoặc lừa đảo;

4. nếu Công ty ACE HOLDINGS LIMITED được thông báo rằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Quý khách (hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác được sử dụng) đã bị mất hoặc bị đánh cắp;

5. trong trường hợp Công ty ACE HOLDINGS LIMITED cho rằng có rủi ro bồi hoàn; và

6. khi Quý khách nạp $3.000 trở lên, hoặc khi Quý khách thực hiện nạp hơn 10 khoản tiền vào Tài khoản giao dịch của mình và Công ty ACE HOLDINGS LIMITED không thể xác minh chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Quý khách, hoặc không thể xác minh bất kỳ phương thức thanh toán nào khác được Quý khách sử dụng.

Trong trường hợp muốn hủy khoản tiền đã nạp, với điều kiện khoản tiền của Quý khách không bị các cơ quan có thẩm quyền tịch thu với lý do nghi ngờ có hành vi rửa tiền hoặc vì bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào khác, khoản tiền của Quý khách sẽ được hoàn lại vào tài khoản ngân hàng mà ban đầu đã chuyển tiền cho công ty chúng tôi.

Tác nghiệp và quyết toán

Quý khách sẽ nhanh chóng cung cấp bất kỳ chỉ thị, tiền hoặc chứng từ nào Quý khách có thể cung cấp được với một Giao dịch, dựa theo Giao dịch đó như được sửa đổi bởi bất kỳ chỉ thị nào do chúng tôi cung cấp.

Giới hạn vị thế (giao dịch)

Chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách giới hạn số lượng vị thế (giao dịch) mở mà Quý khách có thể duy trì tại chỗ chúng tôi bất cứ lúc nào và chúng tôi có thể tùy ý đóng bất kỳ một hoặc nhiều Giao dịch để đảm bảo duy trì mức giới hạn giao dịch này.

Roll Over

Trong một số điều kiện thị trường nhất định, Quý khách có thể được phép giao dịch bằng tính năng Roll Over. Tính năng Roll Over cho phép Quý khách kéo dài thời gian hết hạn của vị thế giao dịch trước khi đến ngày đáo hạn. Tính năng này có thể được sử dụng theo các điều kiện sau:

1. Một khoản tiền trị giá bằng 30% tiền nạp ban đầu phải được thêm tự động vào khoản đầu tư ban đầu của Quý khách.

2. Tính năng Roll Over chỉ có thể được sử dụng trong trường hợp tiến trình biến động của giá theo sau không theo hướng mà Quý khách đã dự đoán.

3. Quý khách chỉ có thể sử dụng tính năng Roll Over một lần cho mỗi vị thế giao dịch.

4. Tính năng Roll Over chỉ khả dụng tối đa 15 phút trước khi đến thời gian hết hạn.

Giao dịch không đúng cách hoặc lạm dụng

Mục tiêu của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED là cung cấp thanh khoản giao dịch hiệu quả nhất cho Khách hàng với mức giá cập nhật, có khả năng giao dịch nhất đối với hầu hết các phương tiện tài chính được chúng tôi cung cấp trên nền tảng giao dịch. Do việc mang tới thông tin cập nhật về mức giá hiện hành trên thị trường được thực hiện mang tính tự động hóa cao, Quý khách thừa nhận và chấp nhận rằng đôi lúc có thể xảy ra việc báo giá chưa được chuẩn xác.

Nếu Quý khách thực hiện các chiến lược giao dịch với mục tiêu khai thác (các) báo giá chưa chính xác này hoặc thực hiện các hành vi sai trái (thường được gọi là “sniping), Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ coi đây là hành vi không thể chấp nhận được. Trong trường hợp Công ty ACE HOLDINGS LIMITED, bằng phán xét của riêng mình và đi kèm thiện chí, xác định rằng Quý khách hoặc bất kỳ đại diện nào thay mặt Quý khách giao dịch đang lợi dụng, trục lợi, cố gắng lợi dụng hoặc thu lợi từ các hành vi sai trái đó, hoặc rằng Quý khách đang tiến hành giao dịch không phù hợp hoặc lạm dụng khác, chẳng hạn như:

a) các hành động gian lận/bất hợp pháp dẫn đến phát sinh giao dịch;

b) các Lệnh được đặt dựa trên giá cả bị thao túng do lỗi hệ thống hoặc trục trặc hệ thống;

c) giao dịch chênh lệch giá trên các nền tảng của chúng tôi do lỗi hệ thống; và/hoặc

d) các giao dịch phối hợp giữa các bên liên quan để trục lợi từ các lỗi hệ thống và sự chậm trễ trong việc cập nhật hệ thống.

Trong các trường hợp này, phía Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ có quyền:

1) điều chỉnh mức spread đã thiết lập cho Quý khách; và/hoặc

2) hạn chế quyền truy cập của Quý khách tới các mức giá cập nhật, có thể giao dịch ngay lập tức, bao gồm việc Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp báo giá thủ công cho Quý khách; và/hoặc

3) tại bất cứ thời điểm nào trong mối quan hệ giao dịch giữa hai bên, nếu như Chúng tôi xác định có sai phạm, Chúng tôi sẽ thu từ tài khoản của Quý khách mọi khoản lợi nhuận giao dịch lịch sử do Quý khách nhận được thông qua việc lạm dụng thanh khoản; và/hoặc

4) từ chối một Lệnh hoặc hủy giao dịch; và/hoặc

5) ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ giao dịch giữa Quý khách và Công ty

Giao dịch bị cấm

Mọi nhân viên đã từng hoặc hiện đang làm việc làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian cho Công ty ACE HOLDINGS LIMITED hoặc các đơn vị có liên quan, trong suốt thời gian mà nhân viên đó đã hoặc đang phục cho Công ty ACE HOLDINGS LIMITED hoặc các đơn vị liên quan và sau khi chấm dứt công tác, đều không được phép trở thành khách hàng của bất kỳ thương hiệu nào của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED (trực tiếp hoặc gián tiếp, một mình hoặc với các đối tác, công ty liên kết hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác) mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED.

Trong trường hợp Công ty ACE HOLDINGS LIMITED nhận thấy rằng các nhân viên này đang tiến hành giao dịch với bất cứ thương hiệu nào của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED chúng tôi mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED và/hoặc giao dịch thông qua bên thứ ba, chúng tôi sẽ coi tất cả giao dịch này là lạm dụng và/hoặc giao dịch không phù hợp. Khi chuyện này xảy ra, chúng tôi sẽ ngay lập tức đóng (các) tài khoản giao dịch và toàn bộ vị thế (giao dịch) đang mở của nhân viên đang công tác cho công ty và/hoặc nhân viên cũ có hành vi sai phạm. Đồng thời, Chúng tôi cũng sẽ tịch thu mọi khoản tiền được giữ trong tài khoản của các đối tượng này. Trong thời gian thỏa thuận giữa công ty đã/đang liên kết với Công ty ACE HOLDINGS LIMITED còn hiệu lực và sau khi chấm dứt thỏa thuận hợp tác với Công ty ACE HOLDINGS LIMITED, các đơn vị này không được phép trở thành khách hàng của bất kỳ thương hiệu nào của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED (trực tiếp hoặc gián tiếp, một mình hoặc với các đối tác, công ty liên kết, chi nhánh hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác) mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED. Nếu Công ty ACE HOLDINGS LIMITED nhận thấy rằng công ty đã/đang liên kết với Chúng tôi hiện đang giao dịch với bất kỳ thương hiệu nào của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED và/hoặc giao dịch thông qua bên thứ ba, chúng tôi sẽ coi tất cả giao dịch này là lạm dụng và/hoặc giao dịch không phù hợp. Khi chuyện này xảy ra, chúng tôi sẽ ngay lập tức đóng (các) tài khoản giao dịch và toàn bộ vị thế (giao dịch) đang mở của đơn vị đã/đang với công ty chúng tôi có hành vi sai phạm. Đồng thời, Chúng tôi cũng sẽ tịch thu mọi khoản tiền được giữ trong tài khoản của các đơn vị này.

Chức năng Trailing Stop (Dừng cắt lỗ dưới) trong trường hợp Terminal MT4 bị đóng

Chức năng Trailing Stop (Dừng cắt lỗ dưới) sẽ không hoạt động trong trường hợp Terminal MetaTrader 4 trên máy khách bị đóng. Việc này xảy ra là do chức năng Trailing Stop hoạt động trên phần Terminal, và nếu Terminal của khách hàng bị đóng lại thì sẽ đặt được điểm cắt lỗ bằng Trailing Stop trước khi quá trình đóng Terminal được kích hoạt.

Rút tiền

Với điều kiện không làm ảnh hưởng và tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này, cùng tất cả các Quy định Áp dụng và các điều kiện kèm theo đối với các khoản thanh toán cho Quý khách theo chương trình thưởng bonus hoặc giảm giá do chúng tôi tiến hành, Quý khách có thể rút tiền từ Tài khoản của mình với điều kiện là số tiền đó không được sử dụng cho các mục đích ký quỹ hoặc trở thành nợ đối với chúng tôi. Khi yêu cầu rút tiền được chấp thuận, yêu cầu rút tiền của Quý khách sẽ được chúng tôi xử lý và gửi đến cùng một ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc nguồn khác để thực hiện tác vụ càng sớm càng tốt. (Lưu ý: Một số ngân hàng và công ty thẻ tín dụng có thể mất thời gian để xử lý thanh toán, đặc biệt về các loại tiền tệ khi có sự tham gia của ngân hàng đại lý trong giao dịch). Chúng tôi trả chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng/ thẻ tín dụng/nguồn khác cho Quý Khách. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin thanh toán mà Quý khách đã cung cấp cho Công ty ACE HOLDINGS LIMITED và Công ty ACE HOLDINGS LIMITED không chịu trách nhiệm nếu Quý khách cung cấp thông tin ngân hàng sai hoặc không chính xác. Ngoài ra thì Quý khách có thể phải chịu mức phí rút tiền của bên thứ ba và mức phí này sẽ có thể thay đổi theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba. Các khoản phí này có thể được xác minh theo yêu cầu của Quý khách.

Nếu Quý khách yêu cầu rút tiền từ Tài khoản của mình và chúng tôi không thể tuân thủ nếu như không đóng một vài giao dịch hiện tại của Quý khách thì chúng tôi sẽ không tuân thủ yêu cầu rút tiền này cho đến khi Quý khách thực hiện đóng hết các giao dịch cần thiết để có thể tiến hành rút tiền. Để chúng tôi có thể xử lý yêu cầu rút tiền của Quý khách, vui lòng đảm bảo rằng số tiền còn lại trong tài khoản của Quý khách sau khi rút tiền tuân thủ chính sách rút tiền thưởng bonus của Công ty chúng tôi, được nêu chi tiết trong phần 9 ở trên. Nếu Quý khách chưa đáp ứng các yêu cầu giao dịch bonus cần thiết tại thời điểm Quý khách thực hiện yêu cầu rút tiền, bonus sẽ được ghi nợ từ tài khoản giao dịch của Quý khách. Việc rút tiền sẽ chỉ được thực hiện theo yêu cầu của Quý khách, bằng cách chuyển khoản vào tài khoản dưới tên của Quý khách hoặc phương thức khác mà chúng tôi, theo phán xét của riêng công ty, có thể xác định.

Công ty ACE HOLDINGS LIMITED có quyền từ chối yêu cầu rút tiền nếu yêu cầu này không phù hợp với một số điều kiện nhất định được đề cập trong Thỏa thuận này, hoặc trì hoãn việc xử lý yêu cầu nếu Quý khách không cung cấp đủ chứng từ cần thiết.

Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ cố gắng xử lý kịp thời các yêu cầu rút tiền của Quý khách, tuy nhiên thời gian cần thiết để xử lí khoản tiền mà Quý khách muốn rút và chuyển thành công vào trong tài khoản của Quý khách sẽ còn phụ thuộc vào phương thức được sử dụng khi nạp tiền.

Vui lòng xem các khung thời gian đích bên dưới để biết thời gian xử lí đối với các phương thức rút tiền khác nhau:

Nếu đã nạp tiền bằng cách sử dụng:

· chuyển khoản, tối đa 5 ngày làm việc

· một phương thức thanh toán trực tuyến, tối đa 5 ngày làm việc

· thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, tối đa 10 ngày làm việc

· Chi trả liên quan đến chứng khoán trên CFDs

Thanh toán trên Chia tách cổ phiếu, Gộp cổ phiếu, Cổ tức cổ phiếu và các sự kiện liên quan đến chứng khoán khác có thể tác động đến giá cổ phiếu và do đó làm biến động giá của tài sản dựa trên CFD. Đối tượng nắm giữ trạng thái CFD không có quyền sở hữu phương tiện cơ sở. Tuy nhiên, khi khách hàng giữ trạng thái CFD trường, Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ trả cổ tức tương đương cho khách hàng đó và khấu trừ số tiền tương đương từ các khách hàng giữ trạng thái CFD đoản. Quy trình này sẽ được thực hiện đúng vào hoặc ngay sau ngày chia cổ tức vì đó là khi hiệu quả kinh tế sẽ hiện hữu trên giá cổ phiếu cơ sở.

Lưu trữ tài khoản giao dịch MT4

Nếu trong thời gian liên tục ba (3) tháng chúng tôi không ghi nhận được bất kỳ hoạt động nào trong Tài khoản giao dịch MT4 của Quý khách và số dư tài khoản của Quý khách bằng 0, Tài khoản giao dịch MT4 của Quý khách và tất cả lịch sử Tài khoản sẽ được lưu trữ trên máy chủ giao dịch của chúng tôi.

Nếu Quý khách muốn tiếp tục sử dụng Tài khoản giao dịch MT4 của mình hoặc khôi phục Tài khoản trong tương lai, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại

Tài khoản không hoạt động và Tài khoản ngủ đông

Khách hàng thừa nhận và xác nhận rằng với (các) tài khoản giao dịch được giữ bởi Công ty ACE HOLDINGS LIMITED do Khách hàng của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED mở tại Công ty chúng tôi mà Khách hàng không:

1. đặt một giao dịch;

2. mở hoặc đóng vị thế (giao dịch); và/hoặc

3. nạp tiền vào tài khoản giao dịch của Khách hàng;

 • sẽ được Công ty ACE HOLDINGS LIMITED phân loại là Tài khoản không hoạt động (Active Account).
 • Thêm vào đó, Quý khách thừa nhận và xác nhận rằng các Tài khoản không hoạt động đó sẽ phải chịu khoản phí hàng tháng là $10 (hoặc một khoản tương đương khi quy đổi ra loại tiền tệ khác). Khoản phí này sẽ được dùng để phục vụ công tác duy trì/quản lý các Tài khoản không hoạt động này. Quý khách cũng đồng ý rằng mọi Tài khoản không hoạt động, giữ số dư/tài sản bằng 0, sẽ được chuyển thành Tài khoản ngủ đông (Dormant Account).

Để kích hoạt lại Tài khoản ngủ đông

Quý khách phải liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED và thông báo cho nhân viên của chúng tôi về mong muốn kích hoạt lại Tài khoản của mình. Sau đó, Tài khoản ngủ đông của Khách hàng sẽ được kích hoạt lại (với điều kiện Quý khách đã cung cấp cho Công ty ACE HOLDINGS LIMITED đủ các giấy tờ chứng minh thân phận cần thiết, nếu có) và trở thành Tài khoản Hoạt động.

10. ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Phạm vi

Các điều khoản này áp dụng khi Quý khách sử dụng bất kỳ Dịch vụ điện tử nào.

Giờ Truy cập và giao dịch

Sau khi Quý khách đã trải qua các quy trình bảo mật liên quan đến Dịch vụ điện tử do chúng tôi cung cấp, Quý khách sẽ có quyền truy cập vào trang web và/hoặc nền tảng giao dịch của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED, trừ khi có thỏa thuận khác hoặc được nêu trên trang web của chúng tôi để tiến hành đặt Lệnh cho các Phương tiện tài chính của công ty ACE HOLDINGS LIMITED chúng tôi cung cấp và tham gia giao dịch với Công ty ACE HOLDINGS LIMITED. Ngoài ra, Quý khách sẽ có thể sử dụng máy tính cá nhân, điện thoại thông minh hoặc bất kỳ thiết bị tương tự nào khác được kết nối với internet để giao dịch trên Nền tảng giao dịch của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED, cùng với và thông qua Công ty ACE HOLDINGS LIMITED. Liên quan đến vấn đề này, xin Quý khách hiểu rằng Công ty ACE HOLDINGS LIMITED có thể dựa theo phán xét của riêng mình để đưa ra quyết định chấm dứt quyền truy cập của Quý khách vào các hệ thống của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED để bảo vệ cả Công ty và lợi ích của Quý khách và đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống.

Mọi tham chiếu đến giờ giao dịch của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED đều theo Giờ chuẩn Greenwich (Giờ GMT) theo định dạng 24 giờ. Dịch vụ điện tử của chúng tôi thường sẽ hoạt động liên tục từ 21:00 GMT Chủ nhật đến 21:00 GMT Thứ Sáu (giờ mùa đông) hàng tuần, trừ các ngày lễ mà thị trường Forex không hoạt động và trừ các trường hợp thị trường đóng cửa do các phương tiện tài chính kém thanh khoản. Vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết về thời gian hoạt động đối với từng phương tiện tài chính. Chúng tôi có quyền tự đưa ra quyết định đình chỉ hoặc sửa đổi khung giờ hoạt động của mình, và nếu trường hợp đó xảy ra thì trang web của chúng tôi sẽ được cập nhật không chậm trễ để thông báo các thay đổi cho Quý khách. Liên quan đến vấn đề khung giờ mở cửa, như được xác định trên các trang web được điều hành bởi công ty chúng tôi, và các quyền giao dịch của Quý khách sẽ được áp dụng dựa theo thông tin này. Chúng tôi có thể thay đổi các quy trình bảo mật của mình bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách về bất kỳ quy trình mới nào áp dụng cho Quý khách sớm nhất có thể.

Nhập Lệnh điện tử cho các Lệnh Thị trường bằng với thực thi Lệnh

Nếu muốn nhập Lệnh giao dịch Forex online, Quý khách cần phải truy cập vào cửa sổ Thị trường, sau đó nhấp vào phần “MUA/BÁN” đối với thị trường mình muốn giao dịch. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện, tại đây Quý khách cần nhập mức giá và kích cỡ lô giao dịch. Lệnh sẽ được khớp ngay sau khi Quý khách nhấn nút OK ,với điều kiện Quý khách có đủ tiền trong Tài khoản của mình. Việc đặt lệnh có thể thất bại do một số nguyên nhân sau thay đổi giá dealer, khoản ký quỹ không đủ, chưa xác định khối lượng lô giao dịch hoặc do gặp phải các khó khăn kỹ thuật không lường trước được.

Hạn chế đối với các dịch vụ được cung cấp

Sẽ có các hạn chế về số lượng Giao dịch mà Quý khách có thể tham gia vào mỗi ngày và cả về tổng giá trị của các Giao dịch đó khi sử dụng Dịch vụ điện tử. Vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về các giới hạn áp dụng cho Giao dịch được thực hiện thông qua Dịch vụ điện tử của chúng tôi.

Yêu cầu truy cập

Quý khách sẽ chịu trách nhiệm cung cấp Hệ thống giúp cho phép Quý khách sử dụng Dịch vụ điện tử.

Phát hiện virus

Tùy vào từng thời điểm, Quý khách sẽ chịu trách nhiệm cài đặt và sử dụng đúng các chương trình phát hiện/quét vi-rút do chúng tôi yêu cầu.

Sử dụng thông tin, dữ liệu và phần mềm

Trong trường hợp Quý khách nhận được bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc phần mềm nào khác thông qua Dịch vụ điện tử ngoài các dữ liệu mà Quý khách có quyền được tiếp cận theo Thỏa thuận này, Quý khách sẽ cần thông báo ngay cho chúng tôi và sẽ không sử dụng các dữ liệu, thông tin hoặc phần mềm đó theo bất kỳ cách nào.

Tiêu chuẩn duy trì

Khi sử dụng Dịch vụ điện tử, Quý khách phải:

1. đảm bảo rằng Hệ thống được duy trì ổn định và phù hợp để sử dụng với Dịch vụ điện tử đó;

2. tùy vào từng thời điểm, tiến hành chạy các thử nghiệm và cung cấp thông tin liên quan cho chúng tôi để chúng tôi tiến hành xem xét để thiết lập Hệ thống đáp ứng các yêu cầu được chúng tôi thông báo cho Quý khách;

3. thực hiện quét virus một cách thường xuyên;

4. thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu phát hiện có bất cứ hành vi truy cập trái phép nào vào Dịch vụ điện tử hoặc biết được hay nghi ngờ rằng có các Giao dịch/Chỉ thị trái phép diễn ra và nếu có thể, Quý khách sẽ việc sử dụng trái phép này chấm dứt; và

5. tuyệt đối không rời bỏ thiết bị mà Quý khách đã dùng để truy cập Dịch vụ điện tử của chúng tôi hoặc cho phép bất kỳ ai khác sử dụng thiết bị cho đến khi Quý khách đăng xuất khỏi Dịch vụ điện tử.

Lỗi hệ thống

Trong trường hợp Quý khách phát hiện có lỗi, trục trặc hoặc vi rút trong Hệ thống hoặc trong Dịch vụ điện tử, Quý khách sẽ thông báo ngay cho chúng tôi về lỗi, trục trặc hoặc vi rút đó và ngừng sử dụng Dịch vụ điện tử cho đến khi Quý khách nhận được sự cho phép tiếp tục sử dụng từ phía chúng tôi.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền về bằng sáng chế, bản quyền, quyền thiết kế, nhãn hiệu thương mại và mọi quyền sở hữu trí tuệ khác (dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký) liên quan đến Dịch vụ điện tử sẽ luôn nằm trong tay chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi. Quý khách không được sao chép, can thiệp, giả mạo, thay đổi, sửa đổi hoặc điều chỉnh Dịch vụ điện tử hoặc bất kỳ phần hoặc bộ phận nào của chúng, trừ khi đã được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Quý khách không được phép dịch ngược hoặc tháo rời Dịch vụ điện tử, cũng như không được phép có ý định thực hiện hoặc cho phép các hành vi tương tự được thực hiện, trừ trường hợp các hành vi đó được pháp luật cho phép rõ ràng. Bất kỳ bản sao nào của Dịch vụ điện tử được thực hiện theo luật đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Quý khách phải đảm bảo rằng trên các bản sao này phải có đủ các thông tin về quyền hạn, bản quyền và thương hiệu của chúng tôi. Đồng thời, Quý khách cần phải duy trì một bản ghi cập nhật về số lượng bản sao của Dịch vụ điện tử do Quý khách tạo ra. Nếu chúng tôi yêu cầu, Quý khách sẽ cung cấp cho chúng tôi một cách nhanh nhất có thể bản thống kê về số lượng và nơi các bản sao của Dịch vụ điện tử này đang có mặt.

Trách nhiệm pháp lý và bồi thường

Với điều kiện không gây ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này, có liên quan đến giới hạn trách nhiệm và quy định bồi thường, các điều khoản sau sẽ được áp dụng cho Dịch vụ điện tử của chúng tôi.

1. Lỗi hệ thống

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Quý khách về các thiệt hại mà Quý khách có thể phải chịu do lỗi truyền dẫn, lỗi kỹ thuật, trục trặc, can thiệp bất hợp pháp vào thiết bị mạng, quá tải mạng, chặn truy cập độc hại của bên thứ ba, trục trặc internet, gián đoạn hoặc các lỗi khác do nhà cung cấp dịch vụ internet gây ra. Quý khách thừa nhận rằng các lỗi hệ thống trên có thể khiến quyền truy cập vào Dịch vụ điện tử bị hạn chế hoặc không khả dụng đó và chúng tôi bảo lưu quyền khi đình chỉ quyền truy cập Dịch vụ điện tử vì các lý do nêu tren khi có thông báo.

2. Sự chậm trễ

Cả chúng tôi và bất kỳ nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba nào cũng không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các sự chậm trễ, không chính xác, lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ dữ liệu nào được cung cấp cho Quý khách có liên quan đến Dịch vụ điện tử.

Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về sự chậm trễ, không chính xác hoặc sai sót về mức giá báo cho Quý khách nếu sự chậm trễ, không chính xác hoặc lỗi này là do phía cung cấp dịch vụ bên thứ ba cộng tác với chúng tôi gây ra.

Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ chỉ thị nào được xác định là đưa ra dựa trên các lỗi gây do hệ thống chậm trễ trong việc cập nhật giá do hệ thống cung cấp giá hoặc bên cung cấp dịch vụ bên thứ ba gây ra. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các giao dịch được thực hiện dựa trên cơ sở và là kết quả của sự chậm trễ như mô tả ở trên.

3. Virus từ Dịch vụ điện tử

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Quý khách (dù là trong hợp đồng, do làm sai, hoặc do bất cẩn) trong trường hợp nếu có vi-rút, sâu, bom phần mềm hoặc thứ tương tự nào được đưa vào Hệ thống thông qua Dịch vụ điện tử hoặc bất kỳ phần mềm nào do chúng tôi cung cấp cho Quý khách để Quý khách sử dụng Dịch vụ điện tử, miễn là chúng tôi đã thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn các sự việc kể trên.

4. Virus từ hệ thống của Quý khách

Quý khách sẽ đảm bảo rằng không có vi-rút máy tính, sâu, bom phần mềm hoặc các thứ tương tự được đưa vào hệ thống máy tính hoặc mạng của chúng tôi. Và Quý khách sẽ bồi thường cho chúng tôi theo yêu cầu nếu chúng tôi phải chịu tổn thất do các nguyên nhân trên.

5. Sử dụng trái phép

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép Dịch vụ điện tử của chúng tôi. Quý khách sẽ yêu cầu bồi thường, bảo vệ và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại và chống lại mọi tổn thất, trách nhiệm pháp lý, bản án, vụ kiện, hành động, tố tụng, khiếu nại bồi thường, thiệt hại và chi phí phát sinh từ hoặc do các hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ ai sử dụng Dịch vụ điện tử bằng mật khẩu đã xác lập của Quý khách, cho dù Quý khách có cho phép người này sử dụng hay không.

6. Thị trường

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi hoặc theo chỉ thị của một sàn giao dịch, đơn vị thanh toán bù trừ hoặc cơ quan quản lý.

7. Đình chỉ hoặc rút lại vĩnh viễn có thông báo

Chúng tôi có thể tạm dừng hoặc rút lại vĩnh viễn Dịch vụ điện tử bằng cách thông báo bằng văn bản cho Quý khách 24 giờ trước đó.

8. Đình chỉ ngay lập tức hoặc rút lại vĩnh viễn

Chúng tôi có quyền, đơn phương và có hiệu lực ngay lập tức, đình chỉ hoặc rút lại vĩnh viễn quyền sử dụng bất kỳ Dịch vụ điện tử hoặc bất kỳ phần nào trong đó của Quý Khách mà không cần thông báo nếu chúng tôi cho rằng việc này là cần thiết hoặc nên được thực hiện. Ví dụ: do Quý khách không tuân thủ Quy định áp dụng, vi phạm bất cứ điều khoản nào của Thỏa thuận này, khi xảy ra Sự kiện vi phạm, sự cố mạng, lỗi cấp điện, nhằm mục đích bảo trì hoặc để bảo vệ Quý khách khi có vi phạm an ninh xảy ra. Ngoài ra, việc sử dụng Dịch vụ điện tử có thể bị tự động chấm dứt, khi đến hạn chấm dứt (vì bất kỳ lý do gì) của:

1. bất kỳ giấy phép nào được cấp cho chúng tôi liên quan đến Dịch vụ điện tử; hoặc là

2. thỏa thuận này.

3. Ảnh hưởng của việc chấm dứt

Trong trường hợp việc sử dụng Dịch vụ điện tử bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì theo quyết định của chúng tôi, Quý khách sẽ trả lại cho chúng tôi hoặc hủy tất cả phần cứng, phần mềm và tài liệu cùng tất cả bản sao mà chúng tôi đã cung cấp cho Quý khách liên quan đến Dịch vụ điện tử này.

11. GIAI ĐOẠN “KHÔNG GIAO DỊCH”/ ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ “MỘT CHẠM”

Giai đoạn không có giao dịch

Mỗi tài sản có thời gian giao dịch riêng, Quý khách có thể xem thông tin chi tiết trong bảng chỉ số tài sản của chúng tôi. Trên trang của nhà giao dịch, Quý khách sẽ có thể quan sát thấy thời gian “trước khi đến hạn” và “thời gian còn lại để giao dịch”.

Nhìn chung thì “thời gian không giao dịch” có thể kéo dài từ 2 phút đến 30 phút trước khi đến thời gian hết hạn. Tùy vào từng loại tài sản, điều kiện thị trường và thời gian hết hạn của từng tài sản mà thời gian không giao dịch sẽ khác nhau. Khoảng thời gian này cũng sẽ biến đổi khi một trong các điều kiện cơ sở tài sản cơ bản có thay đổi.

Ít nhất 5 phút trước “thời gian không giao dịch”, sẽ có một thông báo với đồng hồ đếm ngược xuất hiện trên màn hình của nhà giao dịch, đồng hồ này sẽ đếm ngược thời gian còn lại đến lúc “thời gian không giao dịch”.

Phạm vi

Các điều khoản này áp dụng khi Quý khách sử dụng Dịch vụ “Một chạm” của chúng tôi.

Kết quả của quyền chọn “In-The-Money” và “Out-Of-The-Money”

Nếu tài sản đạt đến tỷ lệ được xác định trước vào đúng 17:00 GMT cùng ngày, Khách hàng sẽ có đủ điều kiện để nhận khoản thanh toán lên tới 500% tại thời điểm hết hạn. Tuy nhiên, nếu như vào bất kỳ ngày nào mà khoản đầu tư rơi vào tình trạng “Out-Of-The-Money”, giao dịch sẽ duy trì mở liên tục và được kiểm tra mỗi ngày để xem liệc mức giá đã đạt đến tỷ lệ “In-The-Money” được xác định trước hay không. Giao dịch vẫn được mở cho đến thứ Sáu, tại thời điểm này giao dịch sẽ hết hạn.

Mua, chi trả và hoàn tiền

Khách hàng có thể mua các quyền chọn One Touch bất cứ khi nào thị trường cho tài sản đó đã đóng. Xin lưu ý rằng để khách hàng nhận được mức chi trả Payout, giá mẫu của tài sản cơ sở cần phải đạt hoặc vượt qua tỷ lệ mục tiêu đã đặt trước một lần duy nhất trong suốt thời gian hiệu lực của quyền chọn. Trong trường hợp giá của tài sản cơ sở không đạt đến mức quy định trước, Khách hàng sẽ không nhận được bất kỳ khoản hoàn trả nào và sẽ bị mất toàn bộ số tiền đầu tư. Do đó, số tiền lãi hoặc rủi ro đối với quyền chọn này đã được đặt và biết trước.

Quý khách chỉ có thể mua quyền chọn này theo đơn vị, với mức giá được chỉ định trên trang web. Các quyền chọn sẽ được lấy mẫu (được kiểm tra để xác minh xem liệu chúng có đạt tỷ lệ mục tiêu hay không) mỗi ngày một lần vào lúc 17:00 GMT, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mỗi khi tỷ lệ mẫu không được công bố năm lần trong tuần, số lượng mẫu cũng sẽ giảm theo.

Khoản chi trả Payout đã xác định trước sẽ được chuyển đến tài khoản của Quý khách vào ngày hết hạn quyền chọn, ngay cả khi các điều khoản của quyền chọn đã được đáp ứng trước ngày hết hạn này.

Kiểm soát các Lệnh trước khi thực hiện

Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật đối với nền tảng giao dịch hoặc giá cả của các phương tiện tài chính được cung cấp trên thị trường có sự biến động đột biến hoặc bất thường, chúng tôi bảo lưu quyền sau, thực hiện theo quyết định của riêng Công ty:

1. không thi hành Lệnh;

2. thay đổi giá niêm yết của (các) quyền chọn;

3. thay đổi tỷ lệ hoàn trả offer của (các) quyền chọn;

4. đặt giới hạn về số tiền đầu tư với từng quyền chọn hoặc đặt giới hạn về số lượng đơn vị có thể mua được;

5. chấm dứt việc bán các quyền chọn hoặc offer cho Quý khách một báo giá mới.

Trong trường hợp chúng tôi cung cấp cho Quý khách một báo giá mới, Quý khách có quyền chấp nhận hoặc từ chối và hủy bỏ việc thực hiện Giao dịch.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý gây ra do mọi chậm trễ hoặc thay đổi trong điều kiện thị trường trước khi một Giao dịch cụ thể nào bị ảnh hưởng.

Hủy bỏ giao dịch

Sau khi đã mua quyền chọn thì Quý khách không thể hủy bỏ giao dịch tại bất kỳ thời điểm nào trước khi quyền chọn đến hạn.

12. QUẢN LÝ KÝ QUỸ

Trách nhiệm pháp lý

Khi chúng tôi thực hiện hoặc điều chỉnh Giao dịch, Quý khách cần lưu ý rằng, tùy thuộc vào bản chất của Giao dịch, Quý khách có thể phải chịu trách nhiệm thanh toán thêm khi Giao dịch không được hoàn thành, khi thực hiện quyết toán trước hoặc đóng giao dịch của mình. Quý khách có thể sẽ được yêu cầu thực hiện các khoản thanh toán khác nhau bằng cách ký quỹ các khoản tùy theo mức giá mua của khoản đầu tư, thay vì trả (hoặc nhận) toàn bộ giá mua (hoặc bán) ngay lập tức. Sự dịch chuyển mức giá thị trường của khoản đầu tư mà Quý khách tiến hành sẽ ảnh hưởng đến số tiền ký quỹ mà Quý khách sẽ cần bỏ ra. Chúng tôi sẽ theo dõi các yêu cầu ký quỹ của Quý khách hàng ngày và thông báo cho Quý khách ngay khi có thể về số tiền của các khoản thanh toán ký quỹ được yêu cầu theo điều khoản này.

Margin call(Yêu cầu Ký quỹ)

Quý khách đồng ý thanh toán theo yêu cầu cho phía chúng tôi khoản tiền trên bằng cách ký quỹ tùy vào từng thời điểm. Chúng tôi có thể tùy ý đưa ra yêu cầu một cách hợp lý nhằm phục cho mục đích bảo vệ Công ty khỏi mất mát hoặc rủi ro thua lỗ trong các Giao dịch hiện tại, tương lai hoặc dự tính theo

Không đáp ứng được Margin call

Xin lưu ý rằng trong trường hợp Quý khách không đáp ứng được Margin call, chúng tôi có thể ngay lập tức đóng các trạng thái giao dịch của Quý khách.

Hình thức ký quỹ

Tiền ký quỹ phải được thanh toán tiền mặt bằng loại tiền tệ được chúng tôi chấp nhận, theo yêu cầu của Công ty tùy vào từng thời điểm. Tiền ký quỹ trả cho chúng tôi sẽ được giữ dưới dạng tiền của khách hàng, dựa theo các yêu cầu của Quy tắc đối với Tiền của Khách hàng. Quý khách có thể nạp khoản Tiền ký quỹ bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, ví điện tử hoặc bằng các phương tiện khác theo chỉ định (nếu có) từ Công ty chúng tôi.

Bù trừ khi xảy ra Vi ước

Nếu xuất hiện Sự kiện Vi ước hoặc Thỏa thuận này chấm dứt, chúng tôi sẽ tiến hành bù trừ số dư của khoản tiền mặt ký quỹ mà chúng tôi nợ Quý khách với các nghĩa vụ (do phía chúng tôi tự định giá một cách phù hợp) của Quý khách cần hoàn thành cho Công ty. Số tiền chênh lệch nếu có được thanh toán giữa hai bên sau khi đã bù trừ, sẽ tuân theo quy định về Số tiền thanh lý phải trả theo Khoản 15 (Giá trị ròng).

Đảm bảo khác

Quý khách đồng ý ký tên/đóng dấu hoặc thực hiện các động thái tương tự nhằm giúp các chứng từ mà Công ty yêu cầu có hiệu lực, và đồng thời tiến hành các bước khác theo yêu cầu hợp lý từ phía chúng tôi để hoàn thiện lợi ích bảo mật của Công ty và có được quyền sở hữu hợp pháp đối với Nghĩa vụ được bảo đảm.

Điều khoản không cầm cố

Quý khách cam kết không tạo ra hoặc không thu bất kỳ lợi ích bảo mật nào, cũng như không đồng ý trao quyền, chuyển nhượng bất kỳ khoản tiền mặt nào đã được chuyển cho chúng tôi, ngoại trừ quyền nắm giữ tài sản thế chấp thường xuyên đối với các loại chứng khoán được nắm giữ trong một hệ thống thanh toán bù trừ.

Quyền cầm giữ chung

Ngoài các quyền trên, với điều kiện không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác mà chúng tôi có thể được hưởng theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Quy định Áp dụng nào, chúng tôi sẽ có Quyền cầm giữ chung đối với tất cả tiền mặt do chúng tôi hoặc Cộng sự của chúng tôi hoặc người chúng tôi chọn thay mặt Quý Khách nắm giữ cho đến khi Quý khách hài lòng với các Nghĩa vụ được bảo đảm.

13. QUỸ KHÁCH HÀNG

Quỹ Khách hàng

Chúng tôi sẽ xử lý các khoản tiền nhận được từ Quý khách hoặc do chúng tôi thay mặt Quý khách nắm giữ theo các yêu cầu của các quy định có liên quan. Cụ thể, các khoản tiền thuộc về Quý khách nhằm sử dụng cho mục đích giao dịch sẽ được giữ trong tài khoản tại bất kỳ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào được sử dụng để nhận các khoản tiền cho Công ty, theo như chỉ định tùy vào từng thời điểm của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED, và được giữ trong các tài khoản dưới tên của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED.

Bằng việc chấp thuận Thỏa thuận này, Quý khách đã cho phép Công ty ACE HOLDINGS LIMITED thực hiện bất cứ giao dịch đối chiếu nào nếu cần để giúp số dư tài khoản ngân hàng khớp với số dư tài khoản giao dịch. Với điều kiện không ảnh hưởng đến tính tổng quát của các điều khoản đã nêu trên, các nghiệp vụ đối chiếu này sẽ bao gồm: rút ​​tiền để quyết toán mọi giao dịch được thực hiện theo Thỏa thuận và cho mọi khoản phải trả của Quý khách hoặc thay mặt Quý khách trả cho Công ty ACE HOLDINGS LIMITED hoặc bất kỳ người nào khác.

Điều này được hiểu rằng bất kỳ khoản tiền nào mà Công ty ACE HOLDINGS LIMITED phải trả cho Quý khách, sẽ được thanh toán trực tiếp cho Quý khách vào tài khoản ngân hàng mà Quý khách là người thụ hưởn. Yêu cầu chuyển tiền sẽ được Công ty ACE HOLDINGS LIMITED xử lý trong khoảng thời gian đã xác định trên trang web chính thức của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED, và thời gian cần thiết để ghi có vào tài khoản cá nhân của Quý khách sẽ phụ thuộc vào nhà cung cấp tài khoản ngân hàng của Quý khách.

Quý khách đồng ý rằng mọi khoản tiền Quý khách gửi trong tài khoản ngân hàng của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED, sẽ được nạp vào tài khoản giao dịch của Quý khách vào ngày giá trị của khoản thanh toán mà chúng tôi nhận được sau khi đã trừ đi bất kỳ khoản phí/chi phí nào mà Quý khách cần trả cho đơn vị cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc bất kỳ trung gian nào khác có liên quan trong quá trình giao dịch. Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ cần phải tiến hành xác minh danh tính của người gửi và đảm bảo rằng người gửi tiền là Quý khách, trước khi chấp nhận bất kỳ khoản tiền nào do Quý khách nạp. Nếu không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, Công ty ACE HOLDINGS LIMITED có quyền hoàn trả số tiền đã nạp, sau khi đã bù trừ các khoản cần thiết, qua phương thức mà người nạp tiền sử dụng.

Tiền lãi

Quý khách thừa nhận và xác nhận rằng Quý khách sẽ không thu được tiền lãi trên số dư tài khoản của mình.

Các ngân hàng nước ngoài, sàn giao dịch trung gian, đại lý thanh toán hoặc đối tác OTC

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để thay mặt Quý khách lưu giữ tiền Quý khách gửi cho chúng tôi trong phạm vi các nước Liên minh Châu u, tuy nhiên chúng tôi cũng có quyền giữ tiền của Quý khách trong một ngân hàng được thành lập bên ngoài Liên minh Châu u. Chế độ pháp lý và quy định áp dụng cho các ngân hàng hoặc cá nhân thuộc trường hợp trên có thể khác với chế độ pháp lý và quy định tại Liên minh châu u, và trong trường hợp xảy ra mất khả năng thanh toán hoặc bất kỳ thủ tục tương tự nào khác liên quan đến ngân hàng hoặc đối tượng trên, tiền của Quý khách có thể sẽ được xử lý khác với phương thức sẽ được áp dụng trong trường hợp khoản tiền được gửi trong tài khoản ngân hàng tại các nước Liên minh Châu u. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nguy cơ mất khả năng thanh toán, hành vi hoặc thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trong điều khoản này.

Các khoản tiền chưa được nhận của khách hàng

Quý khách đồng ý rằng nếu trong sáu năm mà số dư trong tài khoản của Quý khách không có bất kỳ biến động nào, chúng tôi có quyền dừng việc coi khoản tiền trong tài khoản này là Tiền của Khách hàng. Chúng tôi sẽ gửi thư tới địa chỉ mới nhất đã ghi nhận được của Quý khách để thông báo cho Quý khách về ý định không tiếp tục coi số dư của Quý khách là Tiền của Khách hàng và cho Quý khách 28 ngày để đưa ra yêu cầu nhận tiền.

Trách nhiệm pháp lý và bồi thường

Quý khách đồng ý rằng Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi ước nào của mọi đối tác, ngân hàng, người giám sát hoặc các tổ chức nào khác giữ tiền thay cho Quý khách, hoặc Quý khách thông qua các đổi tượng này để thực hiện giao dịch.

Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất Quý khách phải chịu liên quan đến các khoản tiền do chúng tôi nắm giữ, trừ khi tổn thất đó phát sinh trực tiếp do Công ty mắc phải sơ suất không thể tha thứ, cố ý vi ước hoặc gian lận.

Bù trừ khi xảy ra Vi ước

Nếu xuất hiện Sự kiện Vi ước hoặc Thỏa thuận này chấm dứt, chúng tôi sẽ tiến hành bù trừ số dư của khoản tiền mà chúng tôi nợ Quý khách với các nghĩa vụ (do phía chúng tôi tự định giá một cách phù hợp) của Quý khách cần hoàn thành cho Công ty. Số tiền chênh lệch nếu có được thanh toán giữa hai bên sau khi đã bù trừ, sẽ tuân theo quy định về Số tiền thanh lý phải trả theo Khoản 16 (Giá trị ròng).

Đảm bảo khác

Quý khách đồng ý ký tên/đóng dấu hoặc thực hiện các động thái tương tự nhằm giúp các chứng từ mà Công ty yêu cầu có hiệu lực, và đồng thời tiến hành các bước khác theo yêu cầu hợp lý từ phía chúng tôi để hoàn thiện lợi ích bảo mật của Công ty và có được quyền sở hữu hợp pháp đối với Nghĩa vụ được bảo đảm.

Điều khoản không cầm cố

Quý khách cam kết không tạo ra hoặc không thu bất kỳ lợi ích bảo mật nào, cũng như không đồng ý trao quyền, chuyển nhượng bất kỳ khoản tiền mặt nào đã được chuyển cho chúng tôi, ngoại trừ quyền nắm giữ tài sản thế chấp thường xuyên đối với các loại chứng khoán được nắm giữ trong một hệ thống thanh toán bù trừ.

Quyền cầm giữ chung

Ngoài các quyền trên, với điều kiện không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác mà chúng tôi có thể được hưởng theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Quy định Áp dụng khác, chúng tôi sẽ có Quyền cầm giữ chung đối với tất cả tiền mặt do chúng tôi hoặc Cộng sự của chúng tôi hoặc người chúng tôi chọn thay mặt Quý Khách nắm giữ cho đến khi Quý khách hài lòng với các Nghĩa vụ được bảo đảm.

14. TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM VÀ GIAO KÈO

Quý khách tuyên bố và bảo đảm với chúng tôi vào ngày Thỏa thuận này có hiệu lực và kể từ ngày của mỗi Giao dịch diễn ra, rằng:

1. nếu Quý khách là một thể nhân, Quý khách đã ở độ tuổi hợp pháp và Quý khách có đủ năng lực pháp lý để tham gia Thỏa thuận này;

2. nếu Quý khách không phải là thể nhân:

· Quý khách được thành lập, cấu thành và tồn tại phù hợp theo luật pháp hiện hành của khu vực tài phán của nơi Quý khách đã được thành lập;

· thực hiện và cung cấp Thỏa thuận này, tất cả các Giao dịch và việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ dự tính theo Thỏa thuận này đã được Quý khách ủy quyền hợp lệ; và

· mỗi thể nhân thực thi và thực hiện Thỏa thuận này thay mặt Quý khách, gia nhập các Giao dịch và thực hiện tất cả các nghĩa vụ được nêu trong Thỏa thuận này, đã được Quý khách ủy quyền hợp lệ và đã cung cấp tất cả thông tin và/hoặc chứng từ cần thiết cho Chúng tôi,

3. Quý khách có tất cả các quyền, quyền hạn, quyền chấp thuận, giấy phép và ủy quyền cần thiết, đồng thời Quý khách đã thực hiện mọi động thái cần thiết để tham gia và thực hiện một cách hợp pháp Thỏa thuận này và các Giao dịch khác, và để trao các quyền lợi và quyền hạn bảo mật được nêu trong Thỏa thuận này;

4. các đối tượng thay mặt Quý khách tham gia vào Thỏa thuận này và mỗi Giao dịch phải được ủy quyền hợp lệ để thực hiện các công việc kể trên, đồng thời Quý khách phải thông báo chi tiết về mối quan hệ của đối tượng này với Quý khách cho chúng tôi bằng cách cung cấp tất cả thông tin và/hoặc chứng từ cần thiết;

5. Thỏa thuận này, mỗi Giao dịch và các nghĩa vụ được tạo ra trong cả hai trường hợp trên đều ràng buộc Quý khách và có hiệu lực đối với Quý khách theo các điều khoản của đã quy định trong đó (theo nguyên tắc áp dụng đối với tải sản/vốn chủ sở hữu). Các điều khoản kể trên không và sẽ không vi phạm các điều khoản của bất kỳ quy định, lệnh, trách nhiệm hoặc thỏa thuận khác mà Quý khách bị ràng buộc;

6. không có Sự kiện Vi ước hoặc bất kỳ sự kiện nào có thể trở thành Sự kiện Vi ước (có đưa ra thông báo, quyết định hoặc kết hợp các điều trên theo thời gian) xảy ra liên quan đến Quý khách hoặc bất kỳ Nhà cung cấp hỗ trợ tín dụng nào;

7. Quý khách đóng vai trò là chủ sở hữu (nhưng không phải là người được ủy thác) chính và duy nhất khi tham gia Thỏa thuận này và vào mỗi Giao dịch. Trong trường hợp mà ở hiện tại hoặc trong tương lai Quý khách muốn mở nhiều hơn một tài khoản với Công ty ACE HOLDINGS LIMITED dưới tư cách khách hàng cá nhân (thể nhân) hoặc là người thụ hưởng của khách hàng doanh nghiệp (pháp nhân), Quý khách cần phải cung cấp ngay thông tin cho chúng tôi rằng Quý khách là chủ sở hữu/người thụ hưởng của (các) tài khoản trong quá trình mở tài khoản và cung cấp cho chúng tôi thông tin và/hoặc chứng từ cần thiết liên quan đến mối quan hệ giữa thể nhân và/hoặc (các) pháp nhân này;

8. mọi thông tin nào Quý khách cung cấp hoặc đã cung cấp cho chúng tôi về tình hình tài chính, chỗ ở hoặc các vấn đề khác của Quý khách là chính xác và không gây hiểu lầm trong bất kỳ khía cạnh trọng yếu nào;

9. Quý khách sẵn sàng và có khả năng tài chính để gánh chịu nguy cơ mất toàn bộ số tiền đầu tư do Giao dịch, và Quý khách sẽ giao dịch với khoản đầu tư phù hợp với khả năng của bản thân; và

10. trừ khi có thỏa thuận khác từ phía chúng tôi, Quý khách là chủ sở hữu duy nhất của tất cả các khoản tiền Quý khách chuyển theo Thỏa thuận này, hoàn toàn không chịu bất kỳ khoản chi phí bảo mật nào khác ngoại trừ quyền nắm giữ tài sản thế chấp thường xuyên đối với các loại chứng khoán được nắm giữ trong một hệ thống thanh toán bù trừ.

Giao ước:

Giao ước của Quý khách với chúng tôi:

1. Quý khách sẽ luôn luôn có được và tuân thủ, và sẽ thực hiện mọi động thái cần thiết để duy trì đầy đủ hiệu lực của tất cả các quyền, quyền hạn, quyền chấp thuận, giấy phép và ủy quyền được đề cập trong điều khoản này;

2. Quý khách sẽ nhanh chóng thông báo cho chúng tôi về việc xảy ra bất kỳ Sự kiện vỡ nợ hoặc sự kiện tiềm ẩn nào đối với chính Quý khách hoặc bất kỳ Nhà cung cấp hỗ trợ tín dụng nào;

3. Quý khách sẽ tiến hành các bước hợp lý nhằm tuân thủ tất cả các Quy định áp dụng liên quan đến Thỏa thuận này và bất kỳ Giao dịch nào, miễn là các Quy định này được áp dụng cho Quý khách hoặc chúng tôi;

4. Quý khách sẽ không gửi Lệnh hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào có thể khiến chúng tôi hiểu sai rằng quý khách muốn gửi Lệnh hoặc định giá cho một phương tiện tài chính. Quý khách cũng sẽ không gửi Lệnh mà chúng tôi có lý do để tin rằng Lệnh này vi phạm Quy định áp dụng hoặc bằng cách lợi dụng (các) tài khoản Quý khách có thể duy trì với Công ty ACE HOLDINGS LIMITED để trục lợi. Các Lệnh này sẽ bị coi là Lệnh lạm dụng hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn trong ý định trục lợi từ sự trễ giá, giao dịch ở mức giá ngoài thị trường và/hoặc ngoài giờ giao dịch và lạm dụng hệ thống để giao dịch ở mức giá bị thao túng; và

5. khi có yêu cầu hợp lý từ phía chúng tôi, Quý khách sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin để chứng minh các vấn đề được đề cập trong điều khoản này hoặc theo các Quy định áp dụng.

Quý khách đồng ý và hiểu rằng:

Trong trường hợp Công ty ACE HOLDINGS LIMITED có đủ bằng chứng để chỉ ra rằng một số tiền Quý khách nhận được là tiền thu được từ các hành vi hoặc sản phẩm bất hợp pháp của bất kỳ hoạt động tội phạm nào và/hoặc thuộc về bên thứ ba, Công ty ACE HOLDINGS LIMITED có quyền hoàn trả các khoản này cho người gửi, có thể là Quý khách hoặc người thụ hưởng của pháp nhân liên quan. Ngoài ra, Quý khách cũng đồng ý và hiểu rằng Công ty ACE HOLDINGS LIMITED có thể đảo ngược mọi Giao dịch được thực hiện trong Tài khoản giao dịch của Quý khách và có thể đơn phương chấm dứt thỏa thuận này. Công ty ACE HOLDINGS LIMITED, theo quyết định của cán bộ kiểm soát tuân thủ của chúng tôi, báo cáo cho các cơ quan, ban ngành liên quan khi phát hiện bất cứ giao dịch đáng ngờ nào.Công ty ACE HOLDINGS LIMITED có quyền thực hiện mọi hành động pháp lý chống lại Quý khách để bù đắp và bồi thường thiệt hại khi xảy ra các vi phạm kể trên. và đòi Quý khách bổi thường các thiệt hại mà Quý khách gây ra cho Công ty ACE HOLDINGS LIMITED khi thực hiện các hành vi vi phạm kể trên.

15. SỰ KIỆN CỦA DEFAULT

Các điều sau đây sẽ cấu thành Sự kiện Vi ước, và khi sự kiện này xảy ra Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ được ủy quyền để thực hiện các quyền của mình như đã mô tả dưới đây:

1. Khi Quý khách không thể quyết toán khi đến hạn thanh toán theo Thỏa thuận này hoặc theo bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này. Quý khách vẫn không thể hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trong vòng một ngày làm việc sau khi chúng tôi có thông báo về việc không thực hiện nghĩa vụ;

2. Quý khách bắt đầu các trường hợp tố tụng tự nguyện hoặc thủ tục khác, cố gắng hoặc đề xuất thanh lý, tổ chức lại,sắp xếp hoặc thành phần, đóng băng hoặc lệnh cấm, hoặc các khoản bồi thường tương tự khác liên quan đến Quý khách, hoặc các khoản nợ của Quý khách khi xảy ra phá sản, mất khả năng thanh toán, bị giám sát hoặc luật tương tự (bao gồm bất kỳ luật doanh nghiệp hoặc luật nào khác có thể được áp dụng đối với cho Quý khách, nếu mất khả năng thanh toán) hoặc tìm kiếm sự bổ nhiệm người ủy thác, người nhận, người thanh lý, người bảo quản, người quản lý, người giám sát hoặc một quan chức tương tự khác, hoặc bất kỳ phần quan trọng nào của tài sản của Quý khách, hoặc nếu Quý khách thực hiện bất kỳ hành động nào của công ty để ủy quyền cho bất kỳ điều khoản nào đã nói ở trên và trong trường hợp sắp xếp lại, điều chỉnh không được chúng tôi chấp thuận;

3. khi Quý khách là đối tượng trong các trường hợp tố tụng không tự nguyện hoặc thủ tục khác, cố gắng hoặc đề xuất thanh lý, tổ chức lại,sắp xếp hoặc thành phần, đóng băng hoặc lệnh cấm, hoặc các khoản bồi thường tương tự khác liên quan đến Quý khách, hoặc các khoản nợ của Quý khách khi xảy ra phá sản, mất khả năng thanh toán, bị giám sát hoặc luật tương tự (bao gồm bất kỳ luật doanh nghiệp hoặc luật nào khác có thể được áp dụng đối với cho Quý khách, nếu mất khả năng thanh toán) hoặc tìm kiếm sự bổ nhiệm Người giám sát Quý khách hoặc giám sát bất kỳ phần đáng kể nào trong tài sản của Quý khách và trường hợp không tự nguyện đó hoặc thủ tục khác:

A. đã không được miễn bỏ trong vòng năm ngày kể từ ngày tổ chức hoặc tuyên bố; hoặc là

B. đã bị miễn bỏ trong khoảng thời gian kể trên vì nguyên nhân duy nhất là do thiếu tài sản để trang trải chi phí cho trường hợp đó hoặc thủ tục khác;

4. Quý khách qua đời, mất khả năng suy xét, không thể thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc bị phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, như được định nghĩa trong bất kỳ luật phá sản hoặc luật mất khả năng thanh toán nào áp dụng cho Quý khách: là bất kỳ khoản nợ nào của Quý khách không được thanh toán vào ngày đáo hạn,hoặc trở nên có khả năng tại bất kỳ thời điểm nào được tuyên bố, do và phải trả theo các thỏa thuận hoặc phương tiện chứng minh khoản nợ đó trước khi đến hạn phải trả, hoặc có bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào khác liên quan đến Thỏa thuận gây ra do mọi sự thực thi, tài liệu đính kèm nào, hoặc một người đóng góp chiếm hữu toàn bộ hoặc bất kỳ phần tài sản, tài sản cơ sở hoặc tài sản nào khác của Quý khách (hữu hình và vô hình);

5. you or any Credit Support Provider (or any Custodian acting on behalf of either of you or a Credit Support Provider) disaffirms, disclaims or repudiates any obligation under this Agreement or any guarantee, hypothecation agreement, margin or security agreement or document, or any other document containing an obligation of a third party (“Credit Support Provider”), or of you, in favour of us supporting any of your obligations under this Agreement (each a “Credit Support Document”);

6. Quý khách hoặc một trong số các Nhà cung cấp hỗ trợ tín dụng nào (hoặc bất kỳ Người giám sát nào thay mặt Quý khách hoặc Nhà cung cấp hỗ trợ tín dụng) không đồng ý, chối bỏ hoặc từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này hoặc theo bất kỳ bảo lãnh, thỏa thuận giả định, ký quỹ, chứng từ hoặc thỏa thuận bảo mật, hoặc các tài liệu khác chứa nghĩa vụ của bên thứ ba (Nhà cung cấp hỗ trợ tín dụng) hoặc của Quý khách, để giúp chúng tôi có thể hỗ trợ Quý khách thực hiện các nghĩa vụ theo Thỏa thuận này (theo mỗi Chứng từ hỗ trợ tín dụng);

7. bất kỳ đại diện hoặc bảo hành nào được thực hiện hoặc đưa ra, hoặc được coi là do Quý khách tạo ra hoặc đưa ra theo Thỏa thuận này, hoặc bất kỳ Tài liệu hỗ trợ tín dụng nào được chứng minh là sai hoặc gây hiểu lầm trong bất kỳ khía cạnh quan trọng nào tại thời điểm chứng từ được tạo ra hoặc đưa ra, hoặc được cho là được tạo hoặc đưa ra;

8. Quý khách hoặc bất kỳ Nhà cung cấp hỗ trợ tín dụng nào không thể tuân thủ hoặc thực hiện một trong các thỏa thuận hoặc nghĩa vụ nào được tuân thủ hoặc thực hiện theo Tài liệu hỗ trợ tín dụng hiện hành;

9. bất kỳ tuyên bố hoặc bảo hành nào được thực hiện hoặc đưa ra, hoặc được coi là được thực hiện hoặc đưa ra bởi một trong các Nhà cung cấp hỗ trợ tín dụng, theo bất kỳ Tài liệu hỗ trợ tín dụng nào bị chứng minh là sai hoặc gây hiểu lầm trong bất kỳ khía cạnh quan trọng nào tại thời điểm chứng từ được tạo ra hoặc đưa ra, hoặc được cho là được tạo hoặc đưa ra;

10. bất kỳ sự kiện nào được nêu trong các khoản từ 15.2 đến khoản 15.4 của khoản 15 này (Sự kiện Vi ước) xảy ra đối với bất kỳ Nhà cung cấp hỗ trợ tín dụng nào;

11. Bất kỳ tình huống nào chúng tôi cho là cần thiết hoặc nên làm để bảo vệ bản thân hoặc có bất kỳ hành động nào được thực hiện hoặc một sự kiện xảy ra mà chúng tôi cho rằng có thể có ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến khả năng thực hiện nghĩa vụ nào đó của Quý khách theo Thỏa thuận này;

12. Quý khách không thực hiện hoặc bỏ qua việc thông báo cho chúng tôi năng lực của Quý khách với tư cách là chủ sở hữu/người thụ hưởng của các tài khoản Quý khách có thể duy trì với chúng tôi và/hoặc khả năng của Quý khách trong việc làm người quản lý tiền thay mặt cho các khách hàng khác của chúng tôi;

13. Quý khách lợi dụng sự trễ giá để trục lợi và Quý khách đặt Lệnh với giá không còn phù hợp, Quý khách giao dịch với giá ngoài thị trường và/hoặc ngoài giờ giao dịch, Quý khách thao túng hệ thống để giao dịch với giá không được chúng tôi niêm yết và Quý khách thực hiện bất kỳ hành động nào khác cấu thành giao dịch không phù hợp; hoặc là

14. bất kỳ sự kiện vi ước nào (dù được mô tả ra sao) xảy ra liên quan đến Quý khách theo bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa hai bên.

16. NETTING

Quyền khi có Vi ước

Khi xảy ra Sự kiện vi ước, chúng tôi có thể thực hiện các quyền của mình theo điều khoản này, ngoại trừ trong trường hợp xảy ra Sự kiệnvi ước như được quy định tại khoản 15.2 hoặc khoản 15.3 của định nghĩa về Sự kiện vi ước (các Vi ước phá sản), quy định chấm dứt tự động của điều khoản này sẽ được áp dụng.

Ngày thanh toán

Theo điều khoản phụ sau đây, tại bất kỳ thời điểm nào sau khi xảy ra Sự kiện vi ước, chúng tôi có thể, bằng cách thông báo cho Quý khách, chỉ định một ngày (Ngày thanh toáný) để chấm dứt và thanh toán Giao dịch theo điều khoản này.

Tự động chấm dứt

Ngày xảy ra Sự kiện vi ước sẽ tự động tạo thành Ngày thanh toán, mà không cần bất kỳ thông báo nào của chúng tôi và các quy định của điều khoản phụ sau đây sẽ được áp dụng.

Tính toán số tiền thanh toán

Khi xảy ra Ngày thanh toán:

1. không ai trong hai bên có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ khoản thanh toán hoặc giao hàng nào nữa theo bất kỳ Giao dịch nào, ngoại trừ điều khoản này, đã thất bại do thực hiện vào hoặc sau Ngày thanh toán và các nghĩa vụ đó sẽ được thực thi bằng cách quyết toán (cho dù là thanh toán, bù trừ hoặc cách khác) của Số tiền thanh toán (như được định nghĩa dưới đây);

2. chúng tôi sẽ (vào hoặc ngay khi có thể thực hiện được sau Ngày thanh toán) xác định (có chiết khấu nếu thích hợp), đối với mỗi Giao dịch, tổng chi phí, tổn thất hoặc, tùy theo từng trường hợp, doanh thu, theo Đồng tiền cơ sở do chúng tôi chỉ định bằng văn bản hoặc bằng loại tiền hợp pháp của Hoa Kỳ nếu như không có chỉ định trước (và, nếu phù hợp, bao gồm bất kỳ tổn thất thương lượng, chi phí tài trợ hoặc, không trùng lặp, chi phí, tổn thất, tùy theo từng trường hợp, doanh thu, như là kết quả của việc chấm dứt, thanh lý, thu được, thực hiện hoặc thiết lập lại bất kỳ vị thế nào hoặc vị thế giao dịch liên quan) là kết quả của chấm dứt, theo Thỏa thuận này, của từng khoản thanh toán hoặc giao hàng mà nếu không được yêu cầu. thì phải được thực hiện theo Giao dịch (giả sử đáp ứng được các điều kiện liên quan, nếu phù hợp, với các báo giá thị trường được công bố trên hoặc giá quyết toán chính thức được thiết lập bởi các sàn giao dịch có liên quan, có thể có vào, hoặc ngay trước ngày tính toán); và

3. chúng tôi sẽ coi mỗi chi phí hoặc tổn thất đối với chúng tôi, được xác định như trên, là số tiền dương và từng khoản lãi của chúng tôi là số tiền âm và tổng hợp tất cả số tiền trên để tạo ra tổng tiền, dương hoặc âm, được tính bằng Đồng cơ sở (Số tiền thanh toán).

Người chi trả

Nếu Số tiền thanh toán được xác định theo điều khoản này là số tiền dương, Quý khách sẽ trả cho chúng tôi khoản tiền này, và nếu như đó là số tiền âm, chúng tôi sẽ trả tiền lại cho Quý khách. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách về Số tiền thanh toán và số tiền phải t, người phải trả ngay sau khi tính toán xong.

Các giao dịch khác

Trong trường hợp chấm dứt Thỏa thuận và tiến hành thanh toán theo điều khoản này, chúng tôi cũng sẽ có quyền tự quyết, chấm dứt và thanh lý, theo các quy định của khoản này, bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện giữa hai bên.

Thanh toán

Số tiền thanh toán sẽ được thanh toán bằng Đồng tiền cơ sở vào thời điểm kết thúc ngày giao dịch sau khi hoàn thành chấm dứt và thanh toán theo điều khoản này (được chuyển đổi theo yêu cầu của luật áp dụng sang bất kỳ loại tiền nào khác, mọi chi phí chuyển đổi sẽ do Quý khách chịu và (nếu có) sẽ được khấu trừ vào bất kỳ khoản thanh toán nào cho Quý khách). Bất kỳ Số tiền thanh toán nào không được thanh toán vào ngày đáo hạn sẽ được coi là số tiền chưa thanh toán và chịu lãi suất, với tỷ lệ trung bình mà tiền gửi qua đêm bằng loại tiền của khoản thanh toán đó được cung cấp bởi các ngân hàng lớn trên thị trường liên ngân hàng Luân Đôn vào lúc 11:00 am (giờ Luân Đôn) (hoặc nếu không sẽ do chúng tôi quyết định giá) cộng thêm 1% mỗi năm, đối với mỗi ngày mà số tiền đó vẫn chưa được trả.

Đồng tiền cơ sở

Nhằm mục đích của các tính toán dưới đây, chúng tôi có thể chuyển đổi số tiền bằng bất kỳ loại tiền nào khác thành Đồng tiền cơ sở theo tỷ lệ quy đổi tại thời điểm tính toán, do chúng tôi lựa chọn một cách phù hợp.

Thanh toán

Trừ khi Ngày thanh toán đã xảy ra hoặc đã được thiết lập một cách hiệu quả, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ khoản thanh toán hoặc giao nhận nào theo Giao dịch, miễn là Sự kiện Vi ước hoặc bất kỳ sự kiện nào có thể xảy ra ( với việc đưa ra thông báo, quyết định hoặc kết hợp các phước thức) đối với Quý khách đã xảy ra và vẫn đang tiếp tục.

Quyền bổ sung

Các quyền của chúng tôi theo điều khoản này sẽ được bổ sung, và không bị giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ quyền nào khác mà chúng tôi có thể có (cho dù theo thỏa thuận, hoạt động của pháp luật hay nguyên nhân khác).

Áp dụng Netting vào giao dịch

Điều khoản này áp dụng cho mỗi Giao dịch được ký kết hoặc tồn tại giữa hai bên vào hoặc sau ngày Thỏa thuận này có hiệu lực.

Thỏa thuận đơn

Thỏa thuận này, các điều khoản cụ thể áp dụng cho từng Giao dịch được ký kết theo Thỏa thuận này và tmọi sửa đổi đối với bất kỳ điều khoản nào sẽ cùng nhau tạo thành một thỏa thuận duy nhất giữa hai bên. Cả Quý khách và Công ty đều thừa nhận rằng tất cả các Giao dịch được ký kết vào hoặc sau ngày Thỏa thuận này có hiệu lực, đã được ký kết dựa trên cơ sở Thỏa thuận này và tất cả các điều khoản đó tạo thành một thỏa thuận duy nhất giữa hai bên.

17. QUYỀN KHI CÓ VI ƯỚC

Vi ước

Khi có Sự kiện Vi ước hoặc vào mọi thời điểm do chúng tôi toàn quyết định, Công ty cho rằng Quý khách đã không thực hiện (hoặc chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng Quý khách sẽ không thể hoặc không sẵn sàng thực hiện) bất kỳ nghĩa vụ nào của Quý khách đối với chúng tôi, ngoài các quyền theo khoản 16 (Netting), chúng tôi có quyền thực hiện các hành động sau đây mà không cần thông báo trước cho Quý khách:

1. thay vì trả lại các khoản đầu tư tương đương với các khoản đầu tư trong tài khoản của Quý khách, nhằm chi trả cho Quý khách giá trị thị trường hợp lý của các khoản đầu tư đó tại thời điểm chúng tôi thực hiện quyền đó; và/hoặc

2. bán một số khoản đầu tư của Quý khách thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc sở hữu của bất cứ đối tượng nào được chỉ định hoặc bên thứ ba dựa theo hoặc tuân theo Thỏa thuận này. Trong mỗi trường hợp chúng tôi có thể tùy ý lựa chọn và/hoặc theo các điều khoản trên chúng tôi có thể toàn quyền đưa ra các quyết định mà chúng tôi cho rằng phù hợp (mà không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc giảm giá nào) để thu về các khoản tiền đủ để bù đắpbất kỳ số tiền nào do Quý khách gây ra dưới đây; và/hoặc

3. đóng, thay thế hoặc đảo ngược bất kỳ Giao dịch nào, mua, bán, mượn hoặc cho vay hoặc tham gia vào bất kỳ Giao dịch nào khác, hực hiện, hoặc không thực hiện, hành động khác đó vào thời điểm bất kỳ theo quyết định của chúng tôi nếu thấy cần thiết hoặc phù hợp để trang trải, giảm bớt hoặc loại bỏ tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý của chúng tôi theo hoặc đối với bất kỳ hợp đồng, vịthế hoặc cam kết nào của Quý khách; và / hoặc

4. hủy bỏ và/hoặc xem xét vô hiệu hóa mọi Giao dịch và lợi nhuận hoặc thua lỗ thu được hoặc chưa và/hoặc đóng (các) tài khoản Quý khách duy trì với chúng tôi theo Thỏa thuận này, ngay lập tức và không cần thông báo trước.

18. CHẤM DỨT THỎA THUẬN KHÔNG XẢY RA VI ƯỚC

Chấm dứt

Trừ khi trong Quy định áp dụng có yêu cầu, một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này (và mối quan hệ giữa hai bên) bằng cách thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt thỏa thuận cho bên còn lại trước mười ngày. Chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức nếu Quý khách không tuân thủ hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, hoặc trong trường hợp Quý khách mất khả năng thanh toán. Trong trường hợp chấm dứt, tất cả các vị thế mở của Khách hàng sẽ được đóng lại tại ngày chấm dứt mà không làm mất đi tính hiệu lực của các điều khoản đã nêu ở trên, bao gồm các khoản phí, lệ phí và hình phạt.

Khi chấm dứt Thỏa thuận này

1. tất cả số tiền Quý khách phải trả cho chúng tôi sẽ đến hạn ngay lập tức và phải trả bao gồm (nhưng không giới hạn):

· tất cả các khoản phí, lệ phí và hoa hồng; và

· mọi chi phí giao dịch phát sinh khi chấm dứt Thỏa thuận này; và

· mọi tổn thất và chi phí phát sinh khi kết thúc bất kỳ Giao dịch nào hoặc giải quyết hoặc ký kết các nghĩa vụ còn tồn đọng do chúng tôi thay mặt Quý khách thực hiện.

2. Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ áp dụng các quy tắc thực thi tốt nhất trong trường hợp Quý khách chưa cung cấp cho Công ty ACE HOLDINGS LIMITED các chỉ thị cụ thể về việc đóng các vị thế (giao dịch) đang mở của Quý khách.

3. Hoàn trả toàn bộ khoản tiền còn dư trong tài khoản giao dịch của Quý khách vào tài khoản ngân hàng của Quý khách, cụ thể là tài khoản mà trước đó số tiền đã bị ghi nợ.Chúng tôi có thể hoàn tiền cho Quý khách vào một tài khoản ngân hàng khác mà Quý khách là người thụ hưởng, miễn là Quý khách cung cấp cho chúng tôi đầy đủ chứng từ cần thiết để xác minh rằng tài khoản đó thuộc về Quý khách.

Quyền hiện có

Việc chấm dứt sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ và giao dịch còn tồn đọng sẽ tiếp tục chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận này và các điều khoản cụ thể đã được thỏa thuận giữa chúng tôi liên quan đến các Giao dịch đó cho đến khi tất cả các nghĩa vụ được thực hiện đầy đủ.

19. LOẠI TRỪ, GIỚI HẠN VÀ BỒI THƯỜNG

Các điều khoản loại trừ chung

Cần lưu ý rằng Công ty ACE HOLDINGS LIMITED và các tổ chức liên quan đến Công ty ACE HOLDINGS LIMITED, sẽ thực hiện Giao dịch một cách thiện chí và trong khả năng của mình. Tuy nhiên chúng tôi và các giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi đều sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, phí hoặc chi phí nào, cho dù phát sinh do sơ suất, vi phạm hợp đồng, diễn giải sai hay bất cứ nguyên do nào khác, do Quý khách gây ra hoặc phải gánh chịu theo Thỏa thuận này (bao gồm mọi Giao dịch hoặc khi chúng tôi từ chối tham gia vào một Giao dịch được đề xuất) trừ khi tổn thất đó là hậu quả có thể thấy trước một cách hợp lý hoặc phát sinh trực tiếp do Công ty chúng tôi để xảy ra sơ suất không thể tha thứ, cố ý vi ước hoặc gian lận. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất mà Quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu, đối với mọi thiệt hại đặc biệt hoặc hậu quả nào, mất lợi nhuận, mất thiện chí hoặc mất cơ hội kinh doanh phát sinh theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, cho dù phát sinh do sơ suất, vi phạm hợp đồng, diễn giải sai hay bất cứ nguyên do nào khác. Mọi nội dung trong Thỏa thuận sẽ không hạn chế trách nhiệm của chúng tôi khi có thương vong cá nhân xảy ra do sơ suất của chúng tôi.

Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi trường hợp Quý khách mất cơ hội kinh doanh, dẫn đến tổn thất hoặc giảm (hoặc tăng) giá trị của các Phương tiện tài chính của Quý khách.

Ảnh hưởng về thuế

Chúng tôi phủ nhận mọi trách nhiệm pháp lý một cách không giới hạn đối với ảnh hưởng bất lợi về thuế đối với bất kỳ Giao dịch nào.

Các cấp trong Công ty ACE HOLDINGS LIMITED

Các cấp độ được trình bày trên trang web của chúng tôi là các cấp độ mà tại đó Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẵn sàng bán quyền chọn cho Quý khác. Các cấp độ này không phải là cấp độ thị trường theo thời gian thực.

Thay đổi trên thị trường

Cách tính tỷ lệ đáo hạn của Giao dịch về chỉ số, cổ phiếu, ngoại tệ và hàng hóa được cung cấp bởi Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ được cập nhật theo thời gian,

các tài sản do Công ty ACE HOLDINGS LIMITED cung cấp và cách tính toanstyr lệ đáo hạn cua các chỉ số, cổ phiếu, ngoại tệ và hàng hóa do Công ty ACE HOLDINGS LIMITED cung cấp có thể thay đổi theo thời gian tùy theo phán quyết của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED. Khách hàng cam liên tục cập nhật về các tài sản và cách tính toán đã nêu trên.

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của riêng mình, không thực hiện Lệnh, hoặc thay đổi giá niêm yết của Giao dịch, hoặc cung cấp cho Quý khách báo giá mới, trong trường hợp nền tảng giao dịch gặp lỗi kỹ thuật, hoặc trong trường hợp giá của phương tiện tài chính được cung cấp có biến động bất thường. Trong trường hợp chúng tôi cung cấp cho Quý khách báo giá mới, Quý khách có quyền chấp nhận hoặc từ chối và hủy bỏ việc thực hiện Giao dịch.

Chúng tôi phủ nhận mọi trách nhiệm pháp lý một cách không giới hạn do bất kỳ sự chậm trễ hoặc thay đổi trong điều kiện thị trường trước khi có Giao dịch cụ thể nào bị ảnh hưởng.

Trách nhiệm hữu hạn

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Quý khách về việc thực hiện một phần hoặc không thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi vì bất cứ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các sự cố, chậm trễ, trục trặc hoặc thất bại trong việc truyền dẫn, truyền thông hoặc máy tính gặp trục trặc, hành động trong ngành, hành động khủng bố, yếu tố tự nhiên, hành vi và quy định của bất kỳ cơ quan chính quyền hoặc siêu quốc gia nào, hoặc lỗi do các sàn giao dịch hoặc đại lý trung gian, đại lý hoặc người quản lý của người giám sát, người giám sát, đại lý, dealer, đơn vị thanh toán bù trừ của chúng tôi, hoặc các tổ chức quy định hoặc tự điều chỉnh, vì bất kỳ lý do nào, không thể thực hiện nghĩa vụ của mình.Mọi nội dung trong Thỏa thuận này sẽ không loại trừ hoặc hạn chế bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào mà chúng tôi có thể phải thực hiện cho Quý khách theo Quy định áp dụng, có thể không được loại trừ hoặc hạn chế theo đó.

Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo rằng tiền và/hoặc Phương tiện tài chính của Quý khách sẽ được gửi tại các Ngân hàng và tổ chức có uy tín. Tuy nhiên, Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra thua lỗ do tình hình tài chính của ngân hàng hoặc tổ chức bị suy giảm. hoặc cho các sự kiện như thanh khoản, nhận hoặc bất kỳ sự kiện nào khác gây ra cho Ngân hàng hoặc tổ chức tổn thất dẫn đến mất tất cả hoặc một phần tiền ký gửi.

Với điều kiện không gây ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này, Công ty ACE HOLDINGS LIMITED sẽ không chịu trách nhiệm về:

Lỗi hệ thống (của Công ty ACE HOLDINGS LIMITED hoặc nhà cung cấp dịch vụ)

Sự chậm trễ

Virus

Sử dụng trái phép

Đối với bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi, hoặc theo chỉ dẫn của Thị trường, đơn vị thanh toán bù trừ hoặc cơ quan quản lý.

Quý khách cũng thừa nhận rằng Quý khách có trách nhiệm kiểm tra kỹ ngày hết hạn của các quyền chọn được thông báo trên trang web chính thức của Công ty.

Trách nhiệm đối với các Lệnh

Quý khách sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các Lệnh được nhập thay mặt Quý khách, thông qua Dịch vụ điện tử của Chúng tôi. Và Quý khách sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với chúng tôi về việc quyết toán cho mọi Giao dịch phát sinh Lệnh đó.

Toàn bộ thỏa thuận

Quý khách thừa nhận rằng Quý khách đã không dựa dẫm vào, hoặc bị buộc phải tham gia Thỏa thuận này bởi một đại diện khác ngoài các đối tượng đã được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Quý khách (về vốn chủ sở hữu, hợp đồng hoặc trách nhiệm pháp lý) đối với một đại diện không được quy định trong Thỏa thuận này và đây sẽ không tính là gian lận.

Bồi thường

Quý khách sẽ trả cho chúng tôi các khoản tiền mà Công ty có thể yêu cầu, trên cơ sở bồi thường đầy đủ, cho bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phí hoặc chi phí nào (bao gồm phí pháp lý), các loại thuế mà chúng tôi có thể phải chịu, hoặc phải chịu cho bất kỳ tài khoản hoặc Giao dịch nào của Quý khách hoặc là kết quả của bất kỳ hành vi diễn giải sai nào của Quý khách hoặc bất kỳ vi phạm nghĩa vụ của Quý khách theo Thỏa thuận này (bao gồm mọi Giao dịch) hoặc bởi việc thực thi các quyền của chúng tôi.

20. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho Quý khách trước đó ít nhất mười ngày làm việc.Các sửa đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày được chỉ định trong thông báo. Trừ khi có thỏa thuận khác, việc sửa đổi sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ lệnh hay Giao dịch nào hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý nào có thể đã phát sinh.

Nếu muốn phản đối, Quý khách có thể chấm dứt Thỏa thuận trong vòng mười ngày kể từ khi thông báo bằng cách gửi thư bảo đảm cho chúng tôi, với điều kiện tiên quyết là tất cả các giao dịch đang chờ xử lý thay mặt Quý khách sẽ được hoàn thành. Khi hết thời hạn nêu trên mà Khách hàng không đưa ra bất kỳ phản đối nào, chúng tôi sẽ coi rằng Quý khách đã đồng ý và/hoặc chấp nhận nội dung sửa đổi.

Thông báo

Trừ khi có thỏa thuận khác, tất cả các thông báo, chỉ thị và thông tin liên lạc khác được cung cấp bởi chúng tôi theo Thỏa thuận này sẽ được gửi đến địa chỉ hoặc số fax mà Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi. Tương tự, tất cả các thông báo,chỉ thị và thông tin liên lạc khác được cung cấp bởi Quý khách theo Thỏa thuận này sẽ được gửi cho chúng tôi bằng văn bản tới địa chỉ dưới đây:

Thông tin liên lạc của chúng tôi

Tên: ACE HOLDINGS LIMITED

Địa chỉ: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

Địa chỉ email: support@rosyfx.com

Số điện thoại: +61 862 302 765

Quý khách sẽ thông báo ngay lập tức cho chúng tôi khi có bất kỳ thay đổi nào trong địa chỉ nhận thông báo, chỉ thị và thông tin liên lạc khác của Quý khách.

Giao tiếp Điện tử

Theo Quy định áp dụng, mọi giao tiếp giữa hai bên sử dụng chữ ký điện tử và mọi liên lạc qua trang web của Công ty và/hoặc Dịch vụ điện tử sẽ được ràng buộc tương tự như quy định áp dụng cho giao tiếp bằng văn bản. Các Lệnh hoặc chỉ thị được gửi tới cho Quý khách qua e-mail hoặc phương tiện điện tử khác sẽ tạo thành bằng chứng đưa ra các Lệnh hoặc chỉ thị này.

Ghi âm cuộc gọi

Chúng tôi có thể ghi âm lại các cuộc trò chuyện qua điện thoại mà không sử dụng âm cảnh báo để đảm bảo rằng các điều khoản quan trọng của Giao dịch và mọi thông tin quan trọng khác liên quan đến Giao dịch được ghi lại kịp thời và chính xác. Các bản ghi này sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và được Quý khách chấp nhận dùng làm bằng chứng cho các Lệnh hoặc chỉ thị đưa ra.

Bản ghi giữa hai bên

Các bản ghi giữa Quý khách và Công ty, trừ trường hợp có sai sót, sẽ là bằng chứng cho các giao dịch của Quý khách với chúng tôi liên quan đến các dịch vụ mà Công ty cung cấp. Quý khách sẽ không phản đối việc thừa nhận bản ghi của chúng tôi làm bằng chứng trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào vì các lí do như: bản ghi không phải bản gốc, không phải bằng văn bản và cũng không phải là tài liệu do máy tính tạo ra. Quý khách sẽ không dựa dẫm vào chúng tôi để tuân thủ nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ thuộc về Quý khách, dù cho chúng tôi có thể, một cách hoàn toàn tự quyết, cung cấp các bản ghi cho quý khách nếu có yêu cầu.

Bản ghi của Quý khách

Quý khách đồng ý giữ các bản ghi đầy đủ theo Quy định hiện hành, để thể đúng hiện bản chất và thời gian mà các Lệnh này được gửi đi. Quý khách có thể truy cập bản ghi trực tuyến của bản thân bất cứ lúc nào thông qua nền tảng giao dịch của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi cho Quý khách bản sao kê hàng tháng hoặc hàng quý qua email nếu như nhận được yêu cầu từ Quý khách.

Thủ tục khiếu nại

Chúng tôi có nghĩa vụ thiết lập và duy trì các quy trình nội bộ để xử lý khiếu nại một cách công bằng và kịp thời. Quý khách có thể gửi khiếu nại cho chúng tôi qua nhiền phương thức như: bằng thư, điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp. Chúng tôi sẽ gửi cho Quý khách một văn bản xác nhận khiếu nại của Quý khách ngay sau khi nhận, kèm theo chi tiết về các thủ tục khiếu nại của chúng tôi theo các luật liên quan theo St Vincent & The Grenadines Financial Services Authority (FSA). Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách muốn biết thêm chi tiết về các thủ tục khiếu nại của Công ty.

Quyền của bên thứ ba

Thỏa thuận này sẽ vì lợi ích và ràng buộc đối với cả hai bên: Quý khách và Công ty, cùng những người kế thừa và được hai bên giao quyền. Quý khách sẽ không chuyển giao, chuyển hoặc chuyển nhượng hoặc có ý định chuyển giao, chuyển hoặc chuyển nhượng các quyền hoặc nghĩa vụ của Quý khách theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ lợi ích nào trong Thỏa thuận này, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bất kỳ hành vi chuyển giao, chuyển hoặc chuyển nhượng nào vi phạm điều điều khoản này sẽ bị vô hiệu. Quý khách đồng ý rằng chúng tôi có thể không cần thông báo thêm cho Quý khách, và tuân theo Quy định áp dụng, tiến hành chuyển nhượng toàn bộ hoặc bất kỳ quyền, lợi ích, nghĩa vụ, rủi ro và/hoặc lợi nhuận nào của chúng tôi theo Thỏa thuận này bằng mọi phương tiện nào chúng tôi cho là phù hợp, cho bất kỳ ai có thể tham gia hợp đồng liên quan đến việc chuyển nhượng đó với Công ty, và Quý khách đồng ý rằng chúng tôi có thể chuyển cho đối tượng này toàn bộ thông tin mà chúng tôi nắm giữ về Quý khách.

Điều khoản thời gian thực hiện

Thời gian sẽ là điều cốt yếu đối với tất cả các nghĩa vụ của Quý khách theo Thỏa thuận này (bao gồm mọi Giao dịch). Tức Quý khách sẽ phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện nghĩa vụ đúng thời gian quy định.

Quyền hạn và phương thức bồi thường

Các Quyền hạn và phương thức bồi thường được cung cấp theo Thỏa thuận này sẽ tích lũy và không loại trừ các quyền được quy định bởi pháp luật. Chúng tôi không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ Quyền hạn và phương thức bồi thường nào, dù là thực hiện, hoặc theo phương thức hay thời gian có lợi cho Quý khách. Trường hợp chúng tôi không thể thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ quyền nào của chúng tôi theo Thỏa thuận này (bao gồm mọi Giao dịch) hoặc các việc tương tự, việc này không đồng nghĩa rằng chúng tôi đã khước từ các quyền eneu trên hoặc bất kỳ Quyền hạn và phương thức bồi thường nào khác. Việc chúng tôi thực hiện một hoặc một phần Quyền hạn và phương thức bồi thường sẽ không ngăn cản chúng tôi tiếp tục thực hiện các Quyền hạn và phương thức bồi thường này hoặc Quyền hạn và phương thức bồi thường khác trong tương lai.

Vô hiệu một phần

Vào bất cứ thời điểm nào, nếu có điều khoản nào trong Thỏa thuận này là, hoặc trở thành bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi được theo bất kỳ khía cạnh nào theo luật pháp của bất kỳ khu vực tài phán nào, thì tính hợp pháp, hiệu lực và khả thi của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này, cũng như tính hợp pháp, hiệu lực và khả thi của điều khoản đó theo luật của khu vực tài phán khác sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy yếu theo bất cứ cách nào.

21. ĐIỀU KHOẢN VỀ LUẬT ÁP DỤNG ĐIỀU CHỈNH

Luật điều chỉnh

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Vương quốc Anh.

Quyền hạn pháp lý

Mỗi bên cam kết không thể hủy ngang như sau:

i. đồng ý vì lợi ích của hai bên rằng các St. Vincent sẽ có thẩm quyền giải quyết bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào khác liên quan đến Thỏa thuận này (Tố tụng) và không thể hủy bỏ quyền tài phán của các tòa án đó (với điều kiện tiên quyết là điều này sẽ không ngăn cản chúng tôi đưa ra hành động tại tòa án của bất kỳ khu vực tài phán nào khác); và

ii. khước từ bất kỳ sự phản đối nào có thể xảy ra, vào bất cứ lúc nào, đối với việc đặt địa điểm diễn ra cácThủ tục tố tụng nào được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào, và đồng ý không tuyên bố rằng các Thủ tục đó đã được đưa tới một diễn đàn bất tiện hoặc rằng tòa án đó không có thẩm quyền đối xử lý sự việc trên.

Từ bỏ Quyền miễn trừ và chấp thuận thực thi

Quý khách từ bỏ không hủy ngang, tới mức tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, đối với vấn đề liên quan đến bản thân và doanh thu và tài sản của Quý khách (không phân biệt mục đích đã sử dụng hoặc định sử dụng) tất cả các quyền miễn trừ vì lý do chủ quyền hoặc các căn cứ tương tự khác từ vụ kiện; phán quyết của bất kỳ tòa án; bồi thường theo lệnh của tòa, lệnh yêu cầu thực thi cụ thể hoặc để khôi phục tài sản; đi kèm tài sản (cho dù trước hay sau khi phán xét); và thi hành hoặc thực thi bất kỳ phán quyết nào mà Quý khách hoặc doanh thu hoặc tài sản của Quý khách có thể được hưởng trong bất kỳ Thủ tục tố tụng nào tại tòa án của bất kỳ khu vực tài phán nào, và đồng ý không thể hủy bỏ rằng Quý khách sẽ không yêu cầu bất kỳ quyền miễn trừ nào trong bất kỳ Thủ tục tố tụng nào. Quý khách đồng ý đối với mọi Thủ tục tố tụng đưa ra các quy trình hoặc bồi thường có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo,thực thi hoặc thi hành đối cới bất kỳ tài sản nào (không phân biệt mục đích đã sử dụng hay sắp sử dụng) khi có phán quyết hoặc mệnh lệnh liên quan đến tố tụng.

Dịch vụ của quy trinh tố tụng
Nếu Quý khách ở bên ngoài St. Vincent, khi xảy ra tố tụng tại St. Vincent, dịch vụ liên quan đến quy trình tố tụng sẽ được gửi đến địa chỉ ở St. Vincent mà Quý khách trước đó đã chỉ định, nhằm phục vụ các trường hợp xảy ra tố tụng. Điều này không ảnh hưởng đến quyền phục vụ quy trình của chúng tôi theo cách khác được pháp luật cho phép.